Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning Göteborgs kommun org.nr. 212000-1355

Revisionsberättelse för år 2016 avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder
samt dess sammanställda redovisning Göteborgs kommun org.nr. 212000-1355

Vi, revisorer för Göteborgs kommuns styrelse och nämnder (kommunen), är valda av Göteborgs kommunfullmäktige. Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs kommuns helägda bolag med dotterbolag har även verksamhet och intern kontroll i dessa bolag granskats.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår ­revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som ­kommunfullmäktige beslutat.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet och ­Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser och revisions­redogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolags­granskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och gransknings­redogörelser som överlämnats till respektive ­bolag. Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut, inklusive den sammanställda redovisningen, återfinns i en separat granskningsredogörelse som överlämnats till kommunstyrelsen. Årets granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot social resursnämnd. Granskningen visar på allvarliga brister inom flera områden. Vi bedömer därför att nämnden sammantaget inte utövat tillräcklig intern styrning och kontroll över dessa delar av verksamheten.

Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport riktat kritik i form av en anmärkning mot styrelse och vd i Göteborgs Stads Leasing AB. Granskningen visar bland annat på allvarliga brister avseende bolagets reparationer av privatägda bilar. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets styrelse och vd inte säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll vilket också lett till en förtroendeskada för Göteborgs Stad.

Vi bedömer i övrigt att styrelse- och nämnder i Göteborgs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi har granskat om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet. Resultatet är högre än det budgeterade nollresultatet, men vår bedömning är att det inte är en resultatnivå som är långsiktigt hållbar i förhållande till de omfattande investeringar som planeras. Vi bedömer att flera av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen inte har uppnåtts.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder. ­Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för ­verksamhetsåret 2016.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2016 godkänns.

Göteborg den 4 april 2017

Lars Bergsten

Hans Aronsson

Carina Henriksson Johansson

Claes-Göran Lans

Annika Johansson

Bengt Bivall

Sven Jellbo

Lars-Ola Dahlqvist

Annbrith Svensson

Vivi-Ann Nilsson

Annika Hofmann

Stefan Dahlén

Lars-Gunnar Landin

Gun Cederborg

Jan Lindblom

Peggy Svensson

Torbjörn Rigemar

Ulf Rothmyr

Mai-Britt Wilhelmson

Gerhard Annvik

Tove Adlerberth

Sven R Andersson