Folkhälsa

Under året påbörjades och genomfördes ett antal aktiviteter för att göra Göteborg till en jämlik stad. Arbetet med barn och familjer stärktes och ungdomsmottagningarna utökade sitt arbete med psykisk hälsa.

Folkhälsoarbetet under 2016 var främst inriktat på att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa hos göteborgarna. Insatserna gjordes i samverkan, antingen mellan olika förvaltningar inom Göteborgs Stad eller med andra, till exempel Västra Götalandsregionen (VGR).

En jämlik stad
I Göteborgs Stad pågår ett arbete som heter Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar. Jämlikt Göteborg är stadenövergripande vilket innebär att det omfattar alla nämnder och styrelser. Arbetet är organiserat i en samordningsgrupp och fem fokusområden. Fokusområdena är:
1. Ge varje barn en god start i livet (0–6 år)
2. 
Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6–18 år)
3. Skapa förutsättningar för arbete
4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
5. Skapa strukturella och övergripande förutsättningar

Under 2016 bidrog fler nämnder och styrelser än tidigare till arbetet Jämlikt Göteborg. Det framgår att aktörer inom social ekonomi är viktiga för bolag och förvaltningar i arbetet med Jämlikt Göteborg.

Tillsammans för familjen
Under 2016 arbetade Göteborgs Stad tillsammans med VGR med familjecentrerat arbetssätt (FCA) och familjecentraler (FC). Arbetet var kopplat till Jämlikt Göteborg. Under 2016 togs en vägledning fram för FCA och FC. Vägledningen är ett stöd till stadsdelsförvaltningarna i deras arbete. Utifrån vägledningen gjordes en avsiktsförklaring där kommunstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, VGR, enades om ett antal inriktningar för arbetet med FCA och FC. Även avtal mellan respektive stadsdel och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förhandlades fram. I avtalen framgår att personal ska arbeta med FCA och kompetensutveckling för både chefer och medarbetare.
Vägledningen, avsiktsförklaringen och avtalen skapar tillsammans en hållbar struktur för att kunna samverka på ett bra sätt i frågor som berör barn och deras familjer.

Hur mår göteborgaren?
Folkhälsomyndigheten genomför vartannat år en nationell enkät som heter Hälsa på lika villkor. Våren 2016 genomfördes enkäten. Människor fick svara på frågor om sin hälsa och levnadsvanor. Resultatet i enkäten användes i arbetet med Jämlikt Göteborg. Statistiken visar att det finns stora skillnader mellan olika geografiska områden i Göteborg men också mellan olika grupper av göteborgare.

Satsning på ungdomsmottagningarna
De sex ungdomsmottagningarna i Göteborg fick under 2016 drygt 7 mnkr från staten till insatser inom området psykisk hälsa. Medlen användes till förstärkning av arbetet med tillgänglighet, utbildning och mer personal som jobbar med psykisk hälsa.
Hösten 2016 permanentades ungdomsmottagningarnas nya modell för utåtriktat och uppsökande arbete inom området psykisk hälsa. Arbetet genomfördes med personal från alla sex ungdomsmottagningarna. Bland annat utbildade de både ungdomar och personal i vad psykisk ohälsa är och lärde ut hur svåra perioder i livet kan hanteras.

Framtidsfrågor

• Minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa genom ökad samverkan mellan externa och interna aktörer