Äldre och sjukvård i hemmet

Många äldre är nöjda med sin hemtjänst och äldreomsorg men förbättringar finns att göra. Allt fler personer med svåra sjukdomar får sjukvård hemma istället för på sjukhus. Ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal har tagits fram. Avtalet ska främja samverkan mellan olika vårdgivare för att möjliggöra en sammanhängande vård, oavsett utförare. Att införa personcentrerad vård och omsorg har varit ett utvecklingsarbete i alla stadsdelar.

Kvaliteten inom äldreboende och hemtjänst
Kvalitetsrapporter har gjorts för äldreboende och hemtjänst. Som underlag för bedömning av kvaliteten används mått från Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada), äldreguiden och den nationella brukarundersökningen.
Bedömning av kvaliteten har skett utifrån områden som är viktiga för de äldre; sammantagen nöjdhet med äldreboendet/hemtjänsten, bemötande, aktiv och meningsfull tillvaro, trygghet, inflytande och delaktighet samt mat och måltider.
Personer som bor på äldreboende är generellt sett nöjda med sitt äldreboende, bemötandet från personalen är mycket gott, resultatet för aktiviteter har ökat från tidigare år men är fortfarande ett förbättringsområde, tryggheten är god, informationen och synpunktshantering behöver förbättras. Många är nöjda med maten, men resultatet visar att både mat och måltidssituationen kan förbättras.
När det gäller kvaliteten inom hemtjänsten så är de äldre generellt sett nöjda med hemtjänsten, bemötandet från hemtjänstens personal är mycket gott och förutsättningar för aktiv och meningsfull tillvaro finns genom öppna träffpunkter/sociala dagverksamheter samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Hemtjänsten ger trygghet men information och synpunktshantering behöver förbättras. Ett annat förbättringsområde är äldres möjligheter till inflytande och delaktighet över sin hemtjänst.

Samverkan mellan olika vårdgivare
Allt fler personer med flera och svåra sjukdomar får avancerad sjukvård i hemmet istället för på sjukhus.
Många personer får sjukvård samtidigt eller växelvis från både primärvård, sjukhus och kommunens hemsjukvård. För att den enskilde patienten ska känna sig trygg med vården ställs stora krav på förtroendefull och öppen dialog mellan vårdgivarna samt fungerande informations- och kommunikationskanaler. Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har under året arbetat fram förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet ska stärka och främja samverkan mellan de olika vårdgivarna så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.

Fler väntar på att flytta till äldreboende
Knappt 4 000 personer bodde i äldreboende. Väntetiden för de som har beslut om att flytta till äldreboende har ökat de senaste åren. De äldre får under väntetiden vanligtvis sina behov tillgodosedda genom hemtjänst och hemsjukvård, anhörigvård eller på korttidsplats i avvaktan på att ledig lägenhet på äldreboende kan erbjudas. Detta har fått som följd att personer som behöver vård och omsorg på en korttidsplats efter sjukhusvistelse har fått stanna kvar på sjukhus i väntan på att korttidsplats ska bli ledig.

Personer med hemtjänst ska få välja utförare
Ungefär 9 000 personer i Göteborg har hemtjänst och cirka 8 300 av dessa är äldre.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Enligt tidsplanen ska valet kunna göras i slutet av 2017 och förberedelsearbeten pågår för att personer med hemtjänst ska kunna välja utförare.

Projekt för att utveckla verksamheten
Att anpassa verksamheterna för att arbeta med personcentrerad vård och omsorg har varit ett utvecklingsarbete i alla stadsdelar. Bland annat pågår en forskningsstudie mellan institutionen för vårdvetenskap vid Göteborgs universitet och två äldreboende i Göteborgs Stad. Det personcentrerade arbetssättet innebär att den enskildes tillit till sin förmåga att vara delaktig i och påverka sin hälsa ska stärkas. Ett gott bemötande är centralt i ett personcentrerat förhållningssätt.
Projekt med mobil hemsjukvårdsläkare pågår och har gett positiva effekter. En ökad tillgänglighet till läkare innebär minskade besök på akutmottagning för den enskilde.
Utvecklingsarbetet inom hemtjänsten (Attraktiv hemtjänst) har skett utifrån målsättningarna att den enskildes självbestämmande och delaktighet ska öka och att yrket ska uppfattas attraktivt. En modell för utvärdering av hemtjänstbeslut har införts för att enskildas värderingar av hemtjänsten ska leda till förbättringar i verksamheten. Upphandling av ett IT-baserat system för planering av insatser till enskilda samt uppföljning av den tid som utförs är avslutad och kommer införas under 2017–2018. Inköpet av en ny larmmottagning skapar förutsättningar att införa en digital trygghetslarmskedja med exempelvis GPS-larm.
För att underlätta och kvalitetssäkra introduktion för ny personal inom äldreboende och hemtjänst finns nu webbaserade introduktionsfilmer. Marknadsföringsmaterial har också tagits fram för att väcka intresse för att arbeta i eller utbilda sig inom vård och omsorg.
I några stadsdelar pågår försök inom äldreboende med att erbjuda arbetsuppgifter med serviceinriktning till arbetssökande/medarbetare som inte har sådan utbildning och/eller kompetens som krävs för hela uppdraget inom vård och omsorg. Yrkesrollen benämns serviceassistent och har inneburit meningsfulla servicearbetsuppgifter, gett introduktion i äldreomsorgens verksamhet för arbetssökande samt frigjort arbetstid för undersköterskornas omsorgs- och omvårdnadsinsatser.

Utveckling av Vision Bo äldre
Göteborgsregionens kommunalförbund har lett ett utvecklingsarbete och 2017 startar AllAgeHub som syftar till att utveckla tillgängliga boendelösningar och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv, oavsett ålder och funktionsvariation. Centret ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster.
Inför detta har förberedelsearbete skett i Göteborgs Stads verksamhet Vision Bo äldre för att denna ska ingå som en del i det västsvenska innovationscentret AllAgeHub på Johanneberg Science Park. Vision Bo Äldre har varit en viktig del i Göteborgs Stads strategi att erbjuda välfärdstekniktjänster och stärka senior-perspektivet i stadsutvecklingen.

Framtidsfrågor

• Införa valfrihetssystem inom hemtjänsten
• Skapa fler äldreboenden för att möta ­befolkningens behov
• Möta en situation där allt mer vård sker utanför sjukhusen
• Utveckla välfärdstekniken