Finansiell analys och räkenskaper

Med Göteborgs kommun avses nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. I detta block analyseras kommunens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv. I blocket återfinns även en sammanställning över finansiella nyckeltal och avslutningsvis görs en kort beskrivning av stadsdelsnämndernas och facknämndernas ekonomiska utfall följt av kommunens driftsredovisning.

Finansiell analys av Göteborgs kommun »

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning
och resultatutjämningsreserv »


Finansiella nyckeltal – kommunen »

Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall »

Facknämnder – ekonomiskt utfall »

Driftsredovisning »