Göteborgs Stads verksamhet

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder och i bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB under året. Blocket delas upp i verksamhetsområden enligt kommunfullmäktiges budget. Inom varje område beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv.

Utbildning »

Individ och familj »

Personer med funktionsnedsättning »

Äldre och sjukvård i hemmet »

Kultur och fritid »

Trafik »

Bebyggelse och bostad »

Klimat och miljö »

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser »

Näringsliv och turism »

Jämställdhet och mänskliga rättigheter »

Folkhälsa »

Barn »

Stiftelser »