Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar 88 stiftelser och 5 gåvor. Den samlade förmögenheten uppgår till drygt 950 mnkr. Stiftelsernas kapital ger en avkastning som varje år delas ut till de ändamål som den som skänkte pengarna har bestämt. Under 2016 delade stiftelserna ut cirka 20 mnkr.

Göteborgarnas filantropiska inställning förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, Röhss, Chalmers, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat sjukhus, museer, skolor, bostäder och parker.

Stiftelsernas förvaltning
Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser. Det innebär att staden förvaltar stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut enligt varje stiftelses bestämmelser. Stiftelsernas huvudinriktningar är att ge bidrag till ekonomiskt behövande eller barn med särskilda behov (social inriktning), premier och stipendier med mera till elever och lärare (utbildning) och att främja stadens museer och utsmyckning av offentliga platser (kultur). Därutöver finns stiftelser som delar ut pengar till organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål, ofta med social inriktning.
Stiftelserna är juridiska personer med egen ekonomisk redovisning. Stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning där varje stiftelse har en andel. De allra flesta stiftelser är skattebefriade, eftersom ändamålen är allmännyttiga. Huvuddelen av stiftelsernas kapital, knappt 900 mnkr i december 2016, har varit placerat i tre fonder. Värdeutvecklingen för denna portfölj uppgick under 2016 till 7,8 procent. Ytterligare 50 mnkr har varit placerade direkt i aktier, för att möjliggöra försäljning av optioner och därmed höja direktavkastningen. Avkastningen inklusive optionsaffärerna gav under 2016 ett resultat om 26,3 mnkr, som efter avdrag för kapitalisering enligt varje stiftelses bestämmelser och förvaltningskostnader, kan användas för utdelning i stiftelserna 2017.

Utdelning ur stiftelserna
Inom det sociala området lämnades bidrag till ekonomiskt behövande barnfamiljer, vuxna och äldre samt till barn med särskilda behov eller deras familjer. Totalt har 5,3 mnkr delats ut i ekonomiskt stöd till cirka 1 250 personer, de flesta med belopp mellan 3 000 och 6 000 kronor. Andelen kvinnor som fått bidrag uppgår till 73 procent och män 27 procent. Den procentuella skillnaden mellan könen beror på att stiftelser som har mycket pengar i större utsträckning riktar sig till kvinnor.
Inom området utbildning lämnades bidrag i form av stipendier och resebidrag till elever och lärare, huvudsakligen i de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Elever har också fått premier för goda skolprestationer och skolor har beviljats ekonomiskt stöd för genomförande av olika aktiviteter. Totalt har 5,9 mnkr delats ut. Det är cirka 600 elever som direkt fått pengar, medan ytterligare många elever fått del av olika aktiviteter som stiftelserna finansierat. 150 lärare har fått resebidrag för olika former av studier och kompetensutveckling.
Inom kulturområdet lämnades bidrag främst till Stadsmuseet, Konstmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet. För pengarna har inköpts konstverk, skulpturer och andra föremål. Pengarna har också använts till reparationer, konservering, utställningar och forskning. Inköp har även gjorts för utsmyckning av offentliga platser. Totalt har 4,1 mnkr delats ut i stiftelser och gåvor med kulturinriktning.
Under året har 40 föreningar och ideella organisationer med allmännyttig verksamhet tilldelats 4,5 mnkr för olika projekt och verksamheter.
Stiftelsernas kapital utvecklades väl under 2016 och utdelningen 2017 bedöms bli lite högre än föregående år. Stiftelserna kommer vara till nytta för göteborgarna många år framåt.