Balansräkning

 

 

     Kommunen

   Sammanställd
    redovisning

Belopp i mnkr

Not

2015

2016

2015

2016

TILLGÅNGAR

         
           

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

         

  Immateriella anläggningstillgångar

5

10

14

333

252

  Materiella anläggningstillgångar

5

20 912

23 138

75 154

79 075

  Finansiella anläggningstillgångar

8

28 077

26 771

503

454

Summa anläggningstillgångar

 

   48 999

   49 923

75 990

79 781

           

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

         

  Förråd, lager och exploateringsfastigheter

9

507

564

1 125

1 154

  Kortfristiga fordringar

10

11 075

15 590

4 728

5 582

  Kortfristiga placeringar

 

  Kassa och bank

 

1 388

850

1 729

1 320

Summa omsättningstillgångar

 

12 970

17 004

7 582

8 056

           
           

Summa tillgångar

 

61 969

66 927

83 572

87 837

           
           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

         
           

EGET KAPITAL

11

19 234

20 172

26 043

28 387

  – varav årets resultat

 

824

938

1 181

2 323

           

MINORITETSINTRESSE

 

253

255

           

AVSÄTTNINGAR

         

  Avsättningar för pension och liknande förpliktelser

12

2 410

2 561

3 793

3 943

  Uppskjuten skatteskuld

 

3 248

3 502

  Övriga avsättningar

13

1 057

870

1 415

1 419

Summa avsättningar

 

3 467

3 431

8 456

8 864

           

SKULDER

         

  Långfristiga skulder

14

23 974

28 524

30 135

29 609

  Kortfristiga skulder

15

15 294

14 800

18 685

20 722

Summa skulder

 

39 268

43 324

48 820

50 331

           
           

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

61 969

66 927

83 572

87 837

 

 

         

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser
och ansvarsförbindelser
som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar

16 17 18

17 323

16 927

15 153

13 868

 
Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendationer 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.

Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning, 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser, 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar samt 19 Nedskrivningar från och med 2016. Se not 19.