Not 13 Övriga avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

A. Avsatt för återställande av deponi

       

Redovisat värde vid årets början

32

26

89

81

Periodens avsättningar

10

7

Ianspråktagna avsättningar

–6

–4

–23

–12

Outnyttjade belopp som återförts

–2

Omklassificering

7

0

Utgående avsättningar

26

22

81

76

         

B. Avsatt för infrastrukturåtgärder

       

Redovisat värde vid årets början

890

821

890

821

Periodens avsättningar

10

10

Ianspråktagna avsättningar

–33

–25

–33

–25

Outnyttjade belopp som återförts

–36

–12

–36

–12

Omklassificering

Utgående avsättning

821

794

821

794

         

C. Avsatt för åtgärder inom byggsektorn

       

Redovisat värde vid årets början

235

237

Periodens avsättningar

53

272

Ianspråktagna avsättningar

–38

–83

Outnyttjade belopp som återförts

–1

–13

Omklassificering

–12

0

Utgående avsättning

237

413

         

D. Avsatt för miljöåtgärder

       

Redovisat värde vid årets början

67

61

Periodens avsättningar

0

8

Ianspråktagna avsättningar

–1

–5

Outnyttjade belopp som återförts

–5

Omklassificering

Utgående avsättning

61

64

         

E. Avsatt för utvecklingsfond

       

Redovisat värde vid årets början

270

150

270

150

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

–120

–105

–120

–105

Outnyttjade belopp som återförts

Omklassificering

Utgående avsättning

150

45

150

45

         

F. Övriga avsättningar

       

Redovisat värde vid årets början

20

60

28

65

Periodens avsättningar

53

58

16

Ianspråktagna avsättningar

–3

–50

–8

–53

Outnyttjade belopp som återförts

–10

–1

–13

–1

Omklassificering

0

Utgående avsättningar

60

9

65

27

         

Summa ingående balans

1 212

   1 057

   1 579

   1 415

Summa periodens avsättningar

53

10

121

313

Summa ianspråktaget

–162

–184

–223

–283

Summa outnyttjade belopp som återförts

–46

–13

–57

–26

Omklassificering

–5

0

Summa utgående balans

1 057

870

1 415

1 419


Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser från och med 2016. Se not 19

Kommunen

A. Deponi
Avsättningen avser återställande av stadens 17 nedlagda deponier vars miljöskyddsåtgärder Kretslopp och vattennämnden ansvarar för. Brudaremossens deponi är störst av deponierna och står för den största andelen av återställningskostnaderna. Det råder alltjämt en osäkerhet kring avsättningens storlek då återställningsbehovet förändras över tid. Det kan avse förändringar i miljön men också olika tekniska lösningar. Under 2015 har en utredning avseende Brudaremossens lakvatten genomförts och den pekar på att permanenta åtgärder för att rena lakvattnet kommer att behöva genomföras. Löpande förbättringsåtgärder pågår på samtliga deponier.

B. Infrastruktur
Kommunen har under 2010 slutit avtal kring medfinansiering av infrastrukturåtgärder inom ramen för Västsvenska paketet. 400 mnkr avser marknyttor inom ramen för Västsvenska paketet. Dessa har tagits upp i kommunens resultat- och balansräkningar under 2011. Under 2014 har kommunen slutit avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20, nedsänkning av E45 och ny bro över Götaleden samt för utredning av utbyggnad för Götalandsbanan. Avtalet avseende utbyggnad av E20 är ett underavtal mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund och Göteborgs Stad. I huvudavtalet representeras Göteborgs Stad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Avsättningen för Götalandsbanan är i sin helhet ianspråktagen. Avsättningen för kvarvarande åtaganden för Götatunneln samt tidigareläggande av vissa investeringar för att förbättra kollektivtrafiken är återförd. Beloppen är indexuppräknade med 10 mnkr (-7 mnkr).

E. Utvecklingsfond
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-06 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mnkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Fondens medel ska inte ersätta nämndernas ordinarie ansvar utan främst användas för att hantera gemensamma problem som nämnderna rimligen inte kan klara inom ordinarie budget. Upplösning av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelsestörande poster i respektive års resultaträkning. Fonden har i balansräkningen redovisats som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendation, RKR 10.2 om avsättningar ställer som krav på en avsättning.

F. Övriga avsättningar
Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd.

Sammanställd redovisning

A. Deponi
Avsättningar i den sammanställda redovisningen avser, förutom kommunens avsättningar, främst Göteborgs Hamn AB; varav återställande av mudderupplag Torsviken (UB 21 mnkr) som beräknas genomföras under 2016-2019 samt återställande av mudderupplag Lundbyhamnen (UB 17 mnkr) som beräknas genomföras under 2017.

B. Infrastruktur
Se kommunen.

C. Åtgärder inom byggsektorn
Avsatt för åtgärder inom byggsektorn avser dels framtida åtaganden i byggprojekt inom Älvstranden Utveckling AB; främst Kvillebäcken (UB 35 mnkr), Örgryte Torp (UB 45 mnkr), Västra Eriksberg (UB 34 mnkr), Lindholmshamnen (UB 168 mnkr). Posten innehåller även avsättning för garantiåtagande avseende enstegstätade putsfasader inom Förvaltnings AB Framtiden (UB 99 mnkr).

D. Miljöåtgärder
Avsatt för miljöåtgärder avser till hälften avsättningar inom Göteborg Energi-koncernen kopplat till konstaterade framtida miljöåtgärder, exempelvis återställande av mark (UB 29 mnkr). Resterande del avser främst Liseberg AB som redovisar en avsättning avseende förorenad mark i ett dotterbolag (UB 25 mnkr).

E. Utvecklingsfond
Se kommunen.

F. Övriga avsättningar
Övriga avsättningar består till stor del av kommunens kvarstående avsättningar (UB 10 mnkr) samt avsättning inom Göteborg Energi avseende uppkommen konkurrensskadeavgift (UB 8 mnkr). Resterande avsättningar avser bland annat avgångsvederlag hos Got Event AB (UB 3,3 mnkr) samt avgångspensioner inom Göteborgs Hamn AB (2,0 mnkr). 


Till Noter