Not 15 Kortfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Skulder till koncernföretag

1 508

2 621

Skulder till banker och kreditinstitut

7 525

5 832

9 345

10 747

Leverantörsskulder

1 802

1 957

2 558

2 830

Personalens skatter

260

282

306

330

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter*

3 601

3 799

5 740

5 936

Övriga kortfristiga skulder

598

309

736

879

Summa kortfristiga skulder

15 294

   14 800

   18 685

   20 722


* I denna post ingår för kommunen avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt på 798 (744) mnkr.


Till Noter