Not 14 Långfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Skulder till banker och kreditinstitut

22 974

26 734

29 118

27 984

Förutbetalda intäkter

932

1 350

947

1 437

Skulder till koncernföretag

67

64

Övriga långfristiga skulder

1

376

70

188

Summa långfristiga skulder

23 974

   28 524

   30 135

   29 609

         

Specifikation: Förutbetalda intäkter, reglerade över flera år

       

Anslutningsavgifter

140

204

189

291

Investeringsbidrag

652

756

653

756

Gatukostnadsersättningar

140

390

105

390

Summa förutbetalda intäkter

932

1 350

947

1 437


Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.
Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning och 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning från och med 2016. Se not 19


Till Noter