Not 19 Effekter på jämförelseår 2015 till följd av ändrade redovisningsprinciper för anslutningsavgifter, avsättningar, försäljning, leasing, nedskrivningar och ansvarsförbindelser

   

Kommunen

Sammanställd redovisning

 

Belopp i mnkr

 

Not2015+/–

 Samman-ställd20152015+/–

Samman-ställd2015

RESULTATRÄKNING, utdrag

             

A. Verksamhetens intäkter, Anslutningsavgift

1

23 255

–49

23 206

B. Verksamhetens kostnader, Leasing

2

–34 428

262

 –34 166

–43 710

0

–43 710

B. Avskrivningar och nedskrivningar, Leasing

4

–904

–248

–1 152

–4 990

0

–4 990

B. Finansiella kostnader, Leasing

7

–569

–14

–583

–1 042

0

 

A. Uppskjuten skatt, Anslutningsavgift

 

–60

11

49

Årets resultat, Anslutningsavgift och Leasing

 

824

0

824

1 219

–38

1 181

               

TILLGÅNGAR, utdrag

             
               

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, utdrag

             

B. Materiella anläggningstillgångar, Leasing

5

928

0

C. Materiella anläggningstillgångar, Nedskrivning

5

424

E. Materiella anläggningstillgångar, Försäljning

5

       

27

 

Summa anläggningstillgångar, Leasing,
Nedskrivning
och Försäljning

 

19 984

928

20 912

74 703

451

75 154

               

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, utdrag

         
               

EGET KAPITAL, utdrag

             

C. Ingående eget kapital, Nedskrivning

11

331

D. Ingående eget kapital, Avsättning

11

175

E. Ingående eget kapital, Försäljning

11

27

Summa förändring ingående eget kapital

 

533

               

A. Årets resultat, Anslutningsavgift

11

–38

Summa Eget kapital, Nedskrivning, Avsättning,
Försäljning och Anslutningsavgift

 

25 548

495

26 043

               

AVSÄTTNINGAR, utdrag

             

A. Uppskjuten skatteskuld, Anslutningsavgift

 

–11

C. Uppskjuten skatteskuld, Nedskrivning

 

93

D. Uppskjuten skatteskuld, Avsättning

 

50

D. Övriga avsättningar, Avsättning

13

–225

Summa avsättningar, Anslutningsavgift,
Nedskrivning
och Avsättning

 

8 549

–93

8 456

               

SKULDER, utdrag

             

A. Långfristiga skulder, Anslutningsavgift

14

49

B. Långfristiga skulder, Leasing

14

928

0

Summa skulder, Anslutningsavgift och Leasing

 

23 046

928

23 974

30 086

49

30 135

               

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser och
ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar

16

14 928

225

15 153


* E avser extern försäljning av fastigheter som reglerats tidigare år men som rättats i bokslut 2016 genom att påverka eget kapital. 


Till Noter