Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs kommun redovisade 2016 ett resultat på 938 mnkr. Det strukturella resultatet var 502 mnkr, vilket innebär att de ekonomiska marginalerna förbättrades något jämfört med föregående år. Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett resultat på 2 323 mnkr. Under året genomfördes investeringar på 7,6 mdkr varav 2,5 mdkr inom kommunen och 5,1 mdkr inom bolagssektorn.

Denna finansiella analys ska ses som en sammanfattning av de beskrivningar av finansiell utveckling och ställning i kommunen och koncernen Göteborgs Stad som görs i block tre och fyra. Dessa två block ska även läsas tillsammans med de redovisade räkenskaperna i block fem.

GÖTEBORGS KOMMUN
Årets resultat
Göteborgs kommun redovisade ett resultat på sista raden på 938 mnkr för 2016. Det strukturella resultat som visar det löpande driftresultatet i verksamheten var 502 mnkr. I detta resultat räknas engångsposten, realisationsvinster vid fastighetsaffärer, bort. Relateras det löpande driftresultat till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgick resultatet till 1,7 procent. Måttet förstärktes något i och med årets resultat men visar över tid en fallande trend då resultatet försvagats medan verksamhetens omfattning ökat.
Årets resultat på 938 mnkr innebar ett överskott mot budgeterat nollresultat. De främsta orsakerna till detta var att nämnderna redovisade överskott, att realisationsvinster som inte var budgeterade redovisades, liksom att statsbidrag erhölls i större omfattning än vad som förutsattes i budgeten. Resultatet innebar att den budgeterade utdelningen från Göteborgs Stadshus AB på 611 mnkr inte behövde tas ut.

Balanskravet
Göteborgs kommun uppfyllde 2016 det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 502 mnkr. Kommunen har därmed uppfyllt balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Detta resultat ställt mot 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning gav ett överskott på 212 mnkr som därmed ökade på resultatutjämningsreserven så att denna vid årets utgång uppgick till 869 mnkr.

God ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv
I den finansiella analysen i block tre beskrivs ett antal nyckeltal som visar på stabil ekonomisk situation över ett antal år. Men då realisationsvinsterna varit ett betydande inslag i de senaste årens resultat har det strukturella resultatet över tid försvagats. Marginalerna framstår som knappa med tanke på de utmaningar Göteborgs Stad står inför vad gäller stadsutveckling med stora investeringsbehov och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling.
God ekonomisk hushållning bedöms råda i kommunen utifrån avvägningar av samspel mellan kommunfullmäktiges inriktningar och dess resultat över tid.

Årets investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym under året uppgick till 2,5 mdkr. Det var en lägre volym än vad som planerats i budgeten, vilket i huvudsak berodde på tidsförskjutningar av projekt. Delar av investeringsvolymerna finansieras av investeringsinkomster. Den investeringsvolym som ska finansieras av egna medel uppgick till 2,2 mdkr. Merparten av årets investeringar, 56 procent, gjordes inom lokaler och bostäder. Investeringar i infrastruktur utgjorde 21 procent, VA-verksamhet omfattade 11 procent och parker och idrottsanläggningar 5 procent. Exploateringsverksamheten som omsatte nära 1,0 mdkr redovisar ett negativt kassaflöde på 85 mnkr.

Eget kapital och soliditet
Kommunens egna kapital har över tid förstärkts till följd av redovisade positiva resultat. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme och det visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Soliditeten minskade något till följd av ökad balansomslutning och låg vid årets utgång på cirka 30 procent.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
– KONCERNEN
Årets resultat och investeringar
Koncernen Göteborgs Stad redovisade 2016 ett resultat på 2 323 mnkr. Jämfört med 2015 var resultatet drygt 1 100 mnkr högre och främsta orsak till detta var att bolagssektorn 2015 hade en stor kostnad för nedskrivning av biogasanläggningen GoBiGas på 850 mnkr. Koncernens investeringar uppgick 2016 till 7,6 mdkr, en ökning med 1,6 mdkr jämfört med 2015. Bolagssektorns del av investeringsvolymen var 5,1 mdkr, kommunen stod för 2,5 mdkr. Jämfört med årets budget var investeringarna 2,2 mdkr lägre vilket främst är en följd av att projekt inom kommunen skjutits fram i tid.

Finansiella nyckeltal
Den sammanställda redovisningen för staden visar på positiv utveckling av ett antal finansiella nyckeltal under året. Graden av egenfinansiering av årets investeringar låg fortsatt kvar på en hög nivå, 93 procent. Soliditeten som stärkts under en rad av år stärktes ytterligare något. På motsvarande sätt har stadens skuldsättningsgrad minskat successivt under en längre tid. Måttet för medellång finansiell handlingsberedskap som successivt försvagats över tid försvagades dock ytterligare något.
Göteborgs Stad har en tvist med leverantör av spårvagnar som kommer att behandlas i skiljedomstol under våren 2017. Ingen avsättning är gjord för eventuell risk, till följd av att staden gör bedömningen att gå skadeslös ur tvisten.

* Jämförelsesiffror för 2015 har justerats, se not 19.