Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Arbetslösheten i Göteborg har under året minskat. Framför allt märks att unga vuxna mellan 18–24 år är i arbete. För utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och sökande utan gymnasieutbildning är det fortfarande svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nya arbetsmodeller för arbetsmarknadsinsatser har utvecklats vilket ger resultat.

Arbetsmarknaden i Göteborg med omkringliggande region har haft en stark utveckling under året. Det har medfört att arbetslösheten generellt fortsatte att minska vilket inte minst avspeglades i en sjunkande ungdomsarbetslöshet. Samtidigt kvarstår problematiken för sökandegrupperna utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och sökande utan gymnasieutbildning. Det är också många arbetsgivare som har behov av att anställa men har svårt att hitta rätt kompetens. Utmaningen blir framöver att kunna matcha de medborgare som kan ha arbetsförmåga och talang men en sämre formell och, i många fall, sämre språklig utbildningsbakgrund. För att skapa förutsättningar för dessa människor att ta sig in på arbetsmarknaden krävs att arbetsgivare ger dessa individer möjlighet till ett ”förstajobb” som de sedan utifrån sina förutsättningar och utbildningsnivå stegvis kan utvecklas ifrån. En modell för ett sådant arbetssätt är framtagen, Stegvisa jobb- och kunskapslyft, och började finna sina former och tillämpas i allt högre utsträckning inom bland annat äldreomsorgen, fastighetsbranschen och fordonsindustrin.

Fler kompetenscenter har etablerats
Under 2016 har ytterligare två kompetenscenter påbörjat sin verksamhet. Kompetenscenter riktar sig till personer som har någon insats inom socialtjänsten i stadsdelarna och som behöver ytterligare stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning. Utifrån deltagarnas behov och mål arbetar kompetenscenter med ett individ- och lösningsinriktat synsätt. Tre av planerade fyra kompetenscenter har nu påbörjat sin verksamhet. Uppföljningen av det första kompetenscentret som startade hösten 2015 visar att närmare 100 personer som varit i långvarigt försörjningsstöd nu kommit i arbete och självförsörjning.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad i samverkan
Sammanslagningen av stadens vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser har under 2016 medfört en uppbyggnad av förvaltningsorganisationen för att klara det utvidgade uppdraget. Vid sidan av den organisatoriska delen har arbetet under året präglats av utvecklingsarbete vad gäller att hitta arbetsmodeller som ger de effekter som sammanslagningen syftade till.

Utbildningsvolymer och studieresultat
Inom vuxenutbildningen motsvarade antalet studerande det som var planerat med undantag för SFI, där det utifrån flyktingtillströmningen 2015 väntades en markant ökning som har uteblivit. Sannolikt kommer ökningen istället under 2017. Resultatmässigt fungerade den yrkesinriktade utbildningen väl med få avbrott, hög andel godkända betyg och många i arbete efter studier. Inom de högskoleförberedande kurserna var dock avbrottsfrekvensen hög vilket inte var tillfredsställande. En avbrottsstudie visade att cirka hälften av avbrotten berodde på orsaker utanför vuxenutbildningens kontroll. Vad gäller övriga studieavbrott så var det uppenbart att förberedelsen inför och inledningen av studierna är den mest kritiska punkten. Ett pilotprojekt har startat under året med syfte att testa en förbättringsmodell och resultaten hittills är lovande.

Framtidsfrågor

• Klara nyanländas och kortutbildades etablering på arbetsmarknaden
• Klara kompetensförsörjningen till branscher med kompetensbehov