Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Sammanfattande måluppföljning
Nämnder och styrelser har i sina årsrapporter gjort en bedömning av den förväntade måluppfyllelsen ­under mandatperioden för kommunfullmäktiges mål. ­Bedömningen utgår från nämndens/styrelsens bidrag till stadens samlade måluppfyllelse. Följande bedömningsgrunder har använts:

Grön God (utveckling åt rätt håll/Stark trend)

     Röd Ingen (utveckling åt fel håll/ingen trend)
Gul Viss (utveckling åt rätt håll/Svag trend)

  Lila Svårbedömt


I de fall nämnden/styrelsen inte har gjort någon ­bedömning eller angett att målet inte ligger inom ­nämndens/styrelsens verksamhet har det markerats med grå färg i nedanstående figur.

Mål                               Stadsdelsnämnder Facknämnder 
   Bolag           SLK:s
bedömning


Göteborg ska vara en jämlik stad

Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling

Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på elev- och skolnivå

Äldres livsvillkor ska förbättras

Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Det hållbara resandet ska öka

Sysselsättningen för grupper långt
ifrån arbetsmarknaden
ska öka

Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Tillgängligheten
till kultur ska öka

Osakliga löneskillnader
mellan män och kvinnor
ska upphöra

Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar


Utifrån nämndernas/styrelsernas rapportering och annan tillgänglig information har stadsledningskontoret (SLK) gjort en samlad bedömning av måluppfyllelsen för hela staden.
Vid tolkningen av hur väl nämnder och styrelser bedömer att målen kommer att uppnås är det viktigt att väga in att olika nämnder/styrelser har olika påverkan på de olika målen. För till exempel skolans kompensatoriska mål har stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden den helt avgörande påverkan på hur väl målet uppnås och det är av mindre betydelse att flertalet facknämnder och bolagsstyrelser inte har tagit sig an målet.
Stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser har även bedömt måluppfyllelsen utifrån något olika förutsättningar. Något generaliserat finns det ett mönster att stadsdelsnämnderna har bedömt den förväntat uppnådda effekten, medan framför allt bolagsstyrelserna har bedömt om det genomförts några aktiviteter. Tydliga exempel på där det ger en stor skillnad i bedömningen är målen att Göteborg ska vara en jämlik stad och Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling.
Ett annat exempel på där bedömningen har utgått från olika förutsättningar är målet ”Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra”. De flesta nämnder och styrelser bedömer att måluppfyllelsen är god och att det inte finns några osakliga skillnader inom förvaltningen/bolaget. Några förväntar sig enbart en viss måluppfyllelse och utgår istället från ett stadenperspektiv. De bedömer att de skillnader som finns mellan likvärdiga yrkesgrupper som arbetar i olika förvaltningar/bolag inte kommer att upphöra inom mandatperioden. Det senare är även den bedömning som stadsledningskontoret gör för hela staden.
Ett mål där stadsledningskontorets bedömning avviker från nämnders och bolagsstyrelsers bedömning är målet om att Göteborg ska minska sin klimatpåverkan. Här gör merparten av nämnder och styrelser bedömningen att de genom sina åtgärder minskar organisationens påverkan på klimatet, medan stadsledningskontoret bedömer målet ur ett samhällsperspektiv och konstaterar då att utvecklingen går åt fel håll.

Sammanfattning uppdrag
Kommunfullmäktige fördelade 47 uppdrag till nämnder och styrelser inför 2016. Av dessa fanns 16 även med i föregående års budget varav 9 var helt likalydande medan övriga till viss del var omformulerade.
Av uppdragen riktades 8 till samtliga nämnder och styrelser, 16 till ett varierande antal nämnder och styrelser och 23 uppdrag fördelades enbart till en nämnd eller styrelse. I budgeten för 2017 finns 15 uppdrag kvar från tidigare år (markerade med en asterisk i nedanstående tabell) om än i vissa fall något omformulerade. Av dessa gäller 4 för hela mandatperioden.
Av uppdragen har 29 genomförts medan 18 inte är genomförda. Samtliga är dock påbörjade och flera av dem är till stor del genomförda. I flera fall har uppdrag som innebär utredning eller framtagande av planer dragit ut på tiden och planeras bli färdiga under 2017.
För uppdrag som är fördelade till alla eller ett flertal är utmaningen att samtliga ska göra sin del innan uppdraget kan betraktas som helt genomfört. När det gäller vissa uppdrag har det varit omöjligt för mindre nämnder och styrelser att genomföra uppdragen eftersom man till exempel inte gjort några chefsrekryteringar eller tjänsteupphandlingar.
Några av uppdragen har genomförts på ett alternativt sätt utifrån bedömningen att dessa inte varit möjliga att genomföra enligt sin beskrivning.
Av de uppdrag som inte är helt genomförda finns 6 kvar även i 2017 års budget.

 

 

 

Antalet hushåll med egen försörjning ska öka så att långvarigt beroende av försörjningsstöd minskar.

Under året har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med 1 360 och kostnaderna var 61 mnkr lägre än 2015. Antalet hushåll med långvarigt beroende av försörjningsstöd minskade med 679 till 8 425.

Idrotts- och föreningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda avgiftsfri simskola

Utredningen presenteras för idrotts- och föreningsnämnden i början av 2017. Hösten 2016 startade ett pilot-projekt på ett antal badanläggningar. Under våren 2017 kommer två ytterligare pilotprojektet att genomföras. Under hösten 2017 ska verksamheten gå från projektform till kontinuerlig drift.

Staden ska erbjuda fri badentré för barn 16 år och yngre

Sedan februari 2016 erbjuds fri badentré för barn och unga i stadens simhallar. De fria baden har ökat besökstalen och utgör 25 procent av de sammanlagda besöken. 

Möjligheten att ge papperslösa barnfamiljer rätt till ekonomiskt bistånd ska utredas

Utredning av frågan har behandlats av KF i samband med beslut om nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Resultaten från undersökningen av HBTQ-personers villkor ska omsättas i ett åtgärdsprogram för staden

KS fastställde i januari 2017 förslag på plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. Planen ska behandlas i KF inom kort.

Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv*

Fyra nämnder redovisar tydligt att de utarbetat planer både ur personal- och invånarperspektiv. Fem uppger att de inte tagit fram planer för något av perspektiven. För övriga är svårt att bedöma om det finns planer både ur personal- och invånarperspektiv. 

Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter*

Samtliga stadsdelsnämnder och de flesta facknämnder och styrelser har genomfört insatser för att höja den normkritiska kompetensen

Stadens modell för att fördela föreningsbidrag ska ses över. Det gäller både instanser som beviljar bidrag och i vilken utsträckning stödet ger önskad effekt

En delrapport ska redovisas i KS i mars för avstämning och inriktningsbeslut. Arbetet fortsätter under 2017.

Demokratistärkande insatser ska ske i de områden i staden som har lägst val-deltagande*

Medel har fördelats till de tre stadsdelar med lägst valdeltagande. Medlen delas ut till projekt för ökad tillit och inflytande tillsammans med civilsamhälle, föreningar och allmänhet.

Staden ska ha en samordande funktion och kontakt gentemot externa aktörer i frågor som rör arbetet med våldsbejakande extremism

Social resursnämnd är den samordnande funktionen och har kontakt med såväl de kommunala verksam-heterna som andra myndigheter, civila organisationer och allmänhet. 

Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden*

Uppdraget har genomförts till del och åtgärder pågår i ansvariga nämnder. 

Minska barngruppernas storlek i förskolan

Uppdraget har till stor del genomförts. De tre stadsdelar som inte genomfört uppdraget uppger att det inte varit möjligt främst utifrån lokalsituationen vilken inte medgett minskade barngrupper.

Informationsaktiviteter ska göras för att öka närvaron i förskolan för barn till långvarigt arbetslösa

Uppdraget är till stor del genomfört. Nio stadsdelar har genomfört uppdraget. I en stadsdel uppges frågan inte ha någon aktualitet och är därför inte genomförd.

Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar

Uppdraget har till stor del genomförts. Nio stadsdelar har genomfört uppdraget. I en stadsdel är uppdraget delvis genomfört.

En handlingsplan ska tas fram för hur lärarnas administrativa uppgifter ska minska och förenklas

Planen har tagits fram och återremitterats av KS för definition av vissa begrepp. Analys av stadsdelarnas handlingsplaner ska göras och utifrån den ska behov av stadengemensamma åtgärder föreslås.

Elevhälsoteamens förebyggande arbete med fysisk och psykosocial hälsa ska stärkas

Flertalet stadsdelar har genomfört uppdraget. Utbildningsnämnden har genom centrala elevhälsan initierat ett utvecklingsarbete för att stärka det förebyggande arbetet. Arbetet fortsätter under 2017.

Staden ska testa att bedriva en gymnasieskola via intraprenad

Uppdraget har genomförts. Angeredsgymnasiet har övergått till intraprenad.

Fri entré till simhallar ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik

Uppdraget att inkludera den fria entrén i pensionärskortet för kollektivtrafiken var inte tekniskt möjligt. Idrotts- och föreningsförvaltningen valde en annan modell. Förvaltningen har valt att också inkludera sjukpensionärer i gruppen pensionärer.

HBTQ-diplomering för minst en äldreverksamhet ska genomföras

SDN Örgryte–Härlanda har omformulerat uppdraget och ersatt diplomering med normmedvetet arbetssätt för att det ska kunna appliceras på andra grupper som omfattas av diskrimineringsgrunderna. Modellen har genomförts på Dicksons hus äldreboende och kommer att bli ett fortlöpande arbete.

Fler boendelösningar med exempelvis inriktningar på språk och HBTQ ska utredas*

SDN Örgryte–Härlanda har tagit fram två utredningar för målgruppen äldre. En för boendelösningar med HBTQ och en för boendelösningar med inriktningar på språk.

Under 2016 ska en revidering av handlingsplanen till Miljöprogrammet göras

Förslag till reviderad handlingsplan är sänd på remiss i staden. Beslut i KS och KF förväntas under året.

Målnivån för klimatpåverkan från Göteborgs Stads inköp av varor och -material ska utredas

Utredningen av klimatpåverkan från stadens inköp av varor och material pågår. Miljöförvaltningen samarbetar med Upphandlingsmyndigheten. Under första halvåret av 2017 kommer förslag till målnivå och handlingsplan som ska vara ett stöd för staden att minska sina utsläpp via inköpen.

Hur ftalatförbudet och utfasningen av farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter efterföljs ska utredas

Miljöförvaltningen har tagit fram rapporten "Följer Göteborgs Stad förbudet om ftalater i varor?"

En utredning ska göras om förutsättningarna att göra Ganlet till naturreservat

En utredning har tagits fram för området runt Ganlet. Återrapportering har skett till byggnadsnämnden. Inget beslut har ännu tagits om att starta naturreservats-arbete.

Modell för att bygga lägenheter med låg hyra ska tas fram och användas*

Metodutveckling pågår.

Jubileumssatsningen ska genomföras med målet att 7 000 nya bostäder utöver det vanliga bostadsbyggandet ska stå klara under jubileumsåret 2021

Majoriteten av projekten befinner sig i planprocessen och i nuläget indikerar tidplanen att målet 7 000 färdigställda bostäder 2021 kommer att uppnås inom projektperioden

En lekplats ska byggas i centrala Göteborg

Projektet är försenat p g a en ansträngd bemanning samt genomförandet av Gothenburg Green World. Lek-platsen i Vasaparken är nu färdigplanerad men byggnationen genomförs först under våren 2017. Planering för en lekskulptur i Lorensbergsparken pågår och bedöms slutföras under 2017.

Ett gångfartsprogram ska tas fram

Projektdirektiv är beslutat och förankrat i den gemensamma direktörsgruppen för fastighets-, stadsbyggnads- och trafikkontoret. Tidplanen är förskjuten. Remissversion planerad till maj 2017 och antagande av program i slutet av 2017. 

Möjligheten att utföra ett tillköp för avgiftsfria busslinjer ska utredas i samråd med Västtrafik

Ett underlag för avstämning med trafiknämnden har tagits fram och planeras att presenteras för nämnden i mars 2017.

Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden*

Modellen är fastslagen i februari genom KF:s beslut om revidering av "Policy för Upphandling och inköp". Upphandlingsbolaget rapporterar att deras nya stödfunktion bidragit till att ca 80 arbetstillfällen skapats via tjänsteupphandlingar.

Antalet ferieplatser i staden ska öka


Den kommungemsamma satsningen omfattar 3 428 platser, en ökning med 153. Därutöver förekommer lokala satsningar i stadsdelarna

Ett entreprenörskvarter ska startas i Göteborg

En tillfällig lösning har sedan slutet av september gjorts i Gamlestaden. Drivhuset, Framtidsfrön och medarbetare från Business Region Göteborg sitter i en gemensam lokal i Gamlestadens fabriker. Förhoppning finns att kunna teckna ett långsiktigt hyresavtal under 2017.

En handlingsplan ska tas fram för hur staden kan utveckla innovationsprojekt

I september 2016 förklarade KS uppdraget slutfört. Samtidigt togs beslut om att godkänna "Handlingsplan för framtagande av strategi för stadens innovationsarbete. Förslaget till Göteborgs Stads innovations-program 2017–2022 ligger för beslut i KS för remittering till nämnder och styrelser

Fri Wifi ska testas i Göteborg

Fritt Wifi är genomfört och rapporterat till KS. Uppdraget att fortsätta överförs till nämnden för intraservice för operativt genomförande.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år*

Uppdraget är genomfört.

Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner*


           
          

En stadsdelsnämnd har genomfört uppdraget. Som huvudorsaker anges svårigheter att rekrytera rätt kompetens samt brist på verksamhetsanpassade lokaler. Kapaciteten har ökat i flera stadsdelar men inte i takt med den ökade efterfrågan. Flera av stadens kulturskolor har utvecklat samarbetet med skolan vilket har gjort att betydligt fler och bredare grupper nåtts på annat sätt.

Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal

Andelen totalt för förvaltningarna har minskat med 0,4 procentenheter till 6,9 procent. Bara för enstaka bolag överstiger andelen 5 procent.

Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå*

 

avseende födda utanför Norden på chefsnivå*

För hela kommunen har andelen chefer födda utanför Norden ökat med en halv procentenhet till 6,7 procent.

– avseende kvinnor på chefsnivå

Utifrån en redan tidigare hög andel kvinnor bland chefer har denna ökat ytterligare

En översyn ska göras av rekryteringsprocessen utifrån stadens rekryteringsbehov. Denna ska också spegla sammansättningen av stadens befolkning

En översyn är genomförd. Rekryteringsprocessen rätt använd säkerställer rekrytering utifrån kompetens på ett icke diskriminerande sätt. 

Möjligheten att inrätta en utvecklingsenhet för socialtjänsten som resurs för chefer och medarbetare ska utredas

En utredning är genomförd och redovisad för KS

En satsning ska göras på de anställda som har lägst löner.

Samtliga stadsdelar har gjort satsningar på anställda med lägst löner.

Fler socialsekreterare ska anställas.

Samtliga stadsdelar har utfört uppdraget.

En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man

Uppdraget har inte genomförts. Orsaker är att organisationen inte kan identifiera de som inte identifierar sig som kvinna eller man. Andra orsaker är att handlingsplaner redan omfattar alla medarbetare, arbetet pågår utan handlingsplaner eller att organisationen har låg sjukfrånvaro. 

Möjligheten att införa en friskvårdstimme ska utredas

Uppdraget hör nära samman med projektet "Fysisk aktivitet och hälsa på betald arbetstid" som blivit senarelagt, och påverkar genomförandet av aktuellt uppdrag. Uppdraget kommer att genomföras under 2017.

Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn*

Flertalet nämnder/styrelser har målet om upphandling prioriterat men endast ett mindre antal har genomfört uppdraget fullt ut. Flera har inte haft några upphandlingar eller använt sig av förnyad konkurrensutsättning under 2016.

Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 40 procent*

Göteborgs Stad köpte totalt 48 procent ekologisk mat på ramavtal under året. Andelen ekologiskt kött uppgick till knappt 71 procent, andelen MSC- och kravmärkta fiskprodukter 74 procent och ekologiska bönor och linser knappt 75 procent.

Pilotupphandlingar enligt Vita jobb – modellen ska genomföras*

Upphandling med krav på arbetsrättsliga villkor har genomförts och följts upp, dock ej med facklig medverkan. De fackliga organisationerna har inte haft resurser för att medverka.

 
* 15 uppdrag finns kvar i Göteborgs Stads budget för 2017.