Finansiell analys av sammanställd redovisning

Årets resultat uppgick till 2 323 mnkr. I förhållande till föregående år ökade resultatet med drygt 1 100 mnkr. Investeringsvolymen ökade med 1,6 mdkr till 7,6 mdkr 2016. Ekonomiska mått som beskriver såväl kort, medel som lång finansiell handlingsberedskap förstärktes under året.

I detta avsnitt görs en finansiell analys av Göteborgs Stads sammanställda redovisning, eller, som den benämns i privat sektor, koncernredovisning. Målsättningen är att identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om Göteborgs Stad har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Årets resultat
Årets resultat för sammanställd redovisning uppgick till 2 323 mnkr, varav kommunen bidrog med 938 mnkr, bolagen med 1 314 mnkr och kommunalförbund med 5 mnkr. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, kommunen och bolagen, uppgick till 66 mnkr och bestod i huvudsak av extern vidareförsäljning av tidigare realiserad intern fastighetsförsäljning. Resultatförstärkningen på cirka 1 100 mnkr jämfört med föregående år beror främst på att fjolåret belastades med kostnader för nedskrivning av GoBiGas biogasanläggning på 850 mnkr.

Verksamhetens omsättning
Koncernen Göteborgs Stad redovisade under 2016 intäkter på drygt 55 mdkr, varav drygt hälften bestod av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Jämfört med 2015 ökade intäkterna med 4,4 mdkr, skatte-intäkterna stod för 1,9 mdkr av denna ökning. Inom kommunen ökade intäkterna med 8,1 procent eller 3,0 mdkr. I bolagssektorn ökade rörelsens intäkter med 9,1 procent jämfört med föregående år. Den enskilt största förändringen mellan åren beror på Bostads-bolagets förvärv av fastigheter i Hammarkullen, vilka genererat ökade hyresintäkter.

Investeringar
Göteborgs Stad står inför stora investeringsbehov i och med en omfattande stadsutveckling och tillväxt av staden i form av ökad befolkning och utbyggnad av verksamhet. Koncernens bruttoinvesteringar ökade jämfört med tidigare år och uppgick till 7,6 mdkr 2016, 1,6 mdkr eller 28 procent högre än föregående år. Totalt sett var dock investeringsvolymen cirka 2,2 mdkr lägre än budgeterat och den huvudsakliga orsaken till detta var att projekt skjutits fram i tid. Avvikelsen ligger inom den kommunala sektorn och beror på svårigheter att bemanna projekt och fördröjning av tillståndsprocesser. Inom bolagssektorn stod Förvaltnings AB Framtiden inom klustret Bostäder för 2,0 mdkr av investeringarna. I övrigt gjordes bland annat investeringar på 0,7 mdkr inom klustret Energi, 0,6 mdkr inom Lokaler och 0,3 mdkr inom Hamn. Det interna bolaget -Göteborgs Stads Leasing AB hade en investerings-volym på 0,8 mdkr och de regionala bolagen, främst inom -renhållning, investerade för 0,4 mdkr.
Koncernen uppnådde en hög grad av egenfinansiering av årets investeringar på 93 procent. Detta trots en ökad investeringsvolym. Att nyckeltalet är starkt beror framför allt på redovisade överskott inom såväl kommunen som bolagssektorn. Till del påverkas nyckeltalet av höga avskrivningskostnader vilka frigör investeringsutrymme. De senaste fem åren har nyckeltalet visat ett genomsnitt på 97 procent.

Balansomslutning
Koncernens balansomslutning uppgick till 87,8 mdkr, varav kommunen stod för 66,9 mdkr och bolagen för 64,3 mdkr. Interna mellanhavanden inom koncernen var –44,2 mdkr. Göteborgs Stads balansomslutning i andelar av kommunalförbund var 0,8 mdkr. Kommunens balansomslutning ökade med 8 procent och bestod främst av ökade kortfristiga fordringar och anläggningstillgångar och på skuldsidan av ökade långfristiga skulder. Främst en följd av ökad investeringstakt och ökad fordran på Migrationsverket.
I bolagssektorn står klustren Energi, Bostäder och Lokaler för merparten av tillgångarna och dessa kluster står för över hälften av omslutningen. Balansomslutningen ökade med nära 6 procent jämfört med 2015. Den främsta orsaken till detta är Bostadsbolagets nämnda fastighetsförvärv i Hammarkullen på 890 lägenheter. Ett förvärv som både påverkar anläggningstillgångarnas storlek och skuldernas storlek.   
Avkastning på eget kapital samt totalt kapital är exempel på lönsamhetsmått, som beskriver resultatet i förhållande till kapitalinsats. Avkastning på eget kapital för koncernen ökade 2016 till 8 procent (5). Även avkastningen på totalt kapital för koncernen visade en mindre ökning till 4 procent (3). Genomsnittet över en femårsperiod var drygt 3 procent (3). Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att dessa mått bara ska ses som en indikator över tiden, då nyckeltalen inte används i styrningen av koncernen.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Soliditetsutvecklingen beror på förändringen av det egna kapitalet och tillgångar. För 2016 uppgick soliditeten till 32 procent, vilket var en förstärkning på 1 procentenhet jämfört med föregående år. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen som inkluderar samtliga pensionsförpliktelser ökade med 3 procentenheter och uppgick år 2016 till 20 procent.
Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör vara för en koncern av Göteborgs Stads storlek, men en hög soliditet innebär att handlingsfriheten ökar liksom förmågan att hantera fluktuationer i resultatutvecklingen. Det är än viktigare att de enskilda koncernerna och bolagen som ingår i sammanställd redovisning har en god soliditet, annars riskerar kommunen som ägare att få skjuta till medel om bolagen får finansiella svårigheter. De olika klustren visar på goda och stabila soliditetsmått mellan cirka 20 till 70 procent.

Skuldsättning
Detta nyckeltal anger hur stor den totala skuldsättningen är i relation till hela balansomslutningen. Skuldsättningsgraden uppgick till 68 procent, vilket var en fortsatt minskning om än marginell jämfört med föregående år. Detta är positivt för koncernens finansnetto och den minskade skuldsättningen innebär en minskad finansiell risk för koncernen.
Den förbättrade skuldsättningsgraden beror främst på en hög grad av egenfinansiering av investeringar. Det vill säga en lägre belåningsgrad i relation till tillgångarna. Den totala upplåningen i koncernen uppgick vid årsskiftet till 38,8 mdkr, vilket var i stort sett samma nivå som 2015. En överföring av Framtiden AB:s externa lån till kommunens internbank har påbörjats och samtliga lån beräknas vara överförda vid utgången av 2018.

Likviditet
Årets kortsiktiga handlingsberedskap i form av kassalikviditet minskade med 2 procentenheter jämfört med föregående år och låg 2016 på 33 procent. Kommunens kassalikviditet ökade till 111 procent (81) medan bolagens minskade med 2 procentenheter till 28 procent. Kommunen fungerar som internbank för kommunens bolag. Kommunen har under de senaste åren haft en nivå på kassalikviditeten som innebär att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningar. Under senare tid har det varit önskvärt att minimera de likvida medlen på banken då kostnader tas ut som en följd av negativ ränta.

Finansiella nettotillgångar
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på 10–20 års sikt, nämligen finansiella anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, samt kort- och långfristiga skulder. Måttet är viktigt eftersom det speglar den finansiella handlingsberedskap som ligger någonstans mellan de kortsiktiga likviditetsmåtten och det långsiktiga soliditetsmåttet. Måttet som försvagats över tid fortsatte ytterligare något nedåt efter fjolårets mindre förstärkning. Variationerna är dock relativt små då de finansiella nettotillgångarna försvagades med 1,1 mdkr eller 2,7 procent. Inom bolagssektorn förstärktes dock nyckeltalet vilket dämpade förändringen för något för koncernen Göteborgs Stad.

Pensionsåtagande
Koncernen Göteborgs Stads totala pensionsåtaganden uppgick 2016 till 16,0 mdkr, en minskning med 0,3 mdkr jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till minskningen var årets pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. Av det totala pensionsåtagandet avsåg 11,3 mdkr åtaganden för pensioner och särskild löneskatt som är äldre än 1998. Dessa åtaganden redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse enligt kommunal redovisningslag.

Sammanfattande analys
Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett positivt resultat på drygt 2,3 mdkr för år 2016. Ett antal finansiella nyckeltal visar på positiv utveckling under året. -Resultatet bidrog starkt till hög egenfinansiering av årets investeringsvolym. En längre tid av positiva resultat har förstärkt det egna kapitalet och ökat koncernens soliditet vilket ger ökade förutsättningar att möta eventuella framtida fluktuationer i resultatutvecklingen. Skuldsättningsgraden har minskat över en längre tid vilket bidrar till minskad finansiell risk. Måttet för medellång finansiell handlingsberedskap som successivt försvagats över tid försvagades dock ytterligare något.
Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av den globala ekonomin och hur denna kan komma att påverka ekonomin i Sverige och Göteborgs Stad. Det innebär att det är än viktigare att bevaka den egna ekonomiska utvecklingen och utöva en aktiv ägarstyrning för att minimera risker vid bland annat lågkonjunkturer. En framtida utmaning är att styra de stora investeringarna som behöver genomföras både i kommunen och i enskilda bolag.

Resultaträkningen uppdelad på kommun, kommunalförbund och bolag

Belopp i mnkr

Nämnder

Kommunal-
förbund

Bolag

Eliminering
koncernen

Sammanställd
redovisning

Verksamhetens intäkter

10 328

601

19 391

–4 232

26 088

Verksamhetens kostnader

–36 963

–565

–13 872

3 963

–47 437

Jämförelsestörande poster

Avskrivningar och nedskrivningar

–1 227

–30

–3 128

334

–4 052

Verksamhetens nettokostnader

–27 862

6

2 391

65

–25 401

           

Skatteintäkter

25 109

25 109

Kommunalekonomisk utjämning

3 847

3 847

Finansiella intäkter

406

4

115

–379

147

Finansiella kostnader

–562

–4

–852

391

–1 028

Resultat efter finansiella poster

938

6

1 654

77

2 675

           

Aktuell och uppskjuten skatt

–320

–11

–331

Minoritetsandel

–1

–20

–21

Åres resultat

938

5

1 314

66

2 323

 

Balansräkning uppdelad på kommun, kommunalförbund och bolag

Belopp i mnkr

Nämnder

Kommunal-
förbund

 Bolag

Eliminering
koncernen

Sammanställd
redovisning

Anläggningstillgångar

49 923

611

58 167

–28 919

79 781

Omsättningstillgångar

17 004

194

6 109

–15 252

8 056

Summa tillgångar

66 927

805

64 276

–44 171

87 837

           

Eget kapital

20 172

115

18 808

–10 452

28 642

Avsättningar

3 431

510

5 065

–142

8 864

Långfristiga skulder

28 524

0

20 881

–19 797

29 609

Kortfristiga skulder

14 800

180

19 522

–13 780

20 722

Summa skulder och eget kapital

66 927

805

64 276

–44 171

87 837

 

Finansiella nyckeltal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

Avkastning på eget kapital*

13,1

7,2

1,8

4,5

8,2

Avkastning på totalt kapital*

4,3

4,4

2,4

2,7

4,2

Kassalikviditet

42

33

30

35

33

Finansieringsgrad av investeringar

97

100

85

109

93

Soliditet

         

  – Blandmodell

29

30

30

31

32

  – Fullfondering

13

14

15

17

20

Skuldsättningsgrad

71

70

70

69

68

  – varav avsättningsgrad

11

10

10

10

10

  – varav kortfristig skuldsättningsgrad

20

28

24

22

24

  – varav långsiktig skuldsättningsgrad

41

33

35

36

34

Finansiella nettotillgångar (mnkr)*

–39 772

–40 629

–41 333

–40 735

–41 821


* Jämförelsesiffror för 2015 har justerats utifrån ökad tillämpning av RKR:s rekommendationer, se not 19. Övriga tidigare år har inte justerats.