Kultur och fritid

Årets tema inför jubileumsåret 2021 var kultur. I alla stadsdelar lyftes kulturen extra, bland annat genom gatukonstfestivalen Artscape. Gothenburg Green World erbjöd gröna upplevelser i stadsrummet som en inspiration till hur det gröna Göteborg kan utvecklas. Sommarlovsaktiviteter och fria bad för barn, unga och pensionärer gjorde att fler tog del av stadens utbud.

Kulturår
Kulturåret startade med Kulturnatta som invigdes i alla stadsdelar. En gatukonstfestival Artscape med 19 nya gatukonstverk genomfördes också. Festivalen fick stort utrymme i media både lokalt, nationellt och internationellt. Under Kulturkalaset arrangerades 20 fullsatta guidade bussturer och under hösten arrangerades både museilektioner och bussturer med generationsöverskridande möten för att ta del av konstverken.
Göteborgs Dans & teaterfestival besöktes av nära 13 000 personer vilket var det bästa resultatet i festivalens historia.

Sommarlovsaktiviteter
Staden fick 17,6 mnkr i statliga medel för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6–15 år. Detta medförde att redan planerad sommarverksamhet kunde utökas eller genomföras kostnadsfritt för deltagarna. Det har även möjliggjort nya aktiviteter utifrån arbetet inom Jämlikt Göteborg, där cirka 58 000 barn och unga deltog. Enligt en enkätundersökning hade 76 procent av deltagarna aldrig prövat aktiviteten tidigare och 46 procent hade rört sig i ett för dem nytt område i staden.

Årets bästa idrottsstad
SVT Sport utsåg Göteborg till Sveriges bästa idrottsstad 2016 med motivering ”Göteborg är staden som lyckas med att både ha den viktiga bredden och den spetsiga toppen”. 4 000 deltog i årets Olympic Day varav 21 procent inte varit aktiva i någon idrott tidigare och 23 procent hittade en ny idrott de ville börja med.
Fria bad infördes 2016 för barn, unga och pensionärer. Effekten blev att de stora simhallarna i ytterområdena fick ett kraftigt ökat antal besökare.

Styrande dokument, strategier och verktyg
Det strategiska arbetet inom kultur- och fritidssektorn stärktes genom att ett antal styrande dokument och -strategier togs fram.
Kulturprogrammet som antogs i kommunfullmäktige 2013 konkretiserades i handlingsplaner för kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Kulturförvaltningen hade huvudansvar för processen i nära samverkan med förvaltningar och bolag.
Med kulturhusutredningen som utgångspunkt fortsatte arbetet med att tillföra kulturhus och bibliotek på strategiska platser. En arkitekttävling genomfördes för kommande kulturhus i Bergsjön.
Flera bibliotek prövade en ny strategi, Meröppna bibliotek, vilket inneburit utökade öppettider med självservice. Några bibliotek prövade så kallade strandbibliotek, att flytta ut biblioteket till stranden för att nå människor som normalt inte besöker verksamheten.
Andra styrande dokument som tagits fram är idrotts- och föreningsförvaltningens badstrategi för utveckling av stadens badanläggningar och park- och naturförvaltningens arbete med att ta fram ett friluftsprogram som har sin utgångspunkt i de tio nationella friluftspolitiska målen.
Beslut om Vision Kviberg Park är nu fastställd med målet att utveckla området genom ökad samverkan mellan kultur, fritid, näringsliv och föreningsliv.

Stadsutveckling med fokus på kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheterna är aktivt med i samhällsplaneringen när Göteborg växer som stad. Engagemanget stärker balansen mellan byggandet av bostäder, kontor, verksamhetslokaler och de värden som till exempel mötesplatser, grönytor och arenor för kulturaktiviteter ger.

Kulturskolan
En ny e-tjänst har införts inom ramen för välfärdens processer som utgår ifrån brukarperspektiv med målet ökad rättssäkerhet, delaktighet och inflytande. E-tjänsten underlättar ansökningar, schemaläggning och statistikuttag. Ändamålsenliga lokaler är fortfarande en utmaning för kulturskolan.

Nyanlända
Kultur- och fritidssektorn har tagit fram en gemensam plan för riktade insatser till nyanlända. Utgångspunkten har varit att förstärka grundverksamhet med kultur, språk och normkritisk kompetens. Mötesforum centralt och lokalt har skapats för kontinuerlig dialog med föreningslivet och övriga civilsamhället. Kulturskolans arbete på förskolor och skolor har förstärkts och utökats. Nyanlända och ensamkommande introduceras till verksamhetsområdena genom introduktionsenheter, Välkomsten och dialogmöten samt inom förskola och skola. Bibliotekets betydelse som integrationsplats har ökat avsevärt eftersom de flesta nyanlända känner till bibliotek. Alla fick lånekort, även de utan pass eller personnummer. Under sommaren 2016 fick asylsökande ungdomar i årskurs 9 och gymnasiet möjlighet att delta i sommarskola, kulturaktiviteter och lättare praktiskt arbete under tre veckor. Cirka 650 ungdomar deltog och insatsen blev mycket uppskattad.

Brukarinflytande och delaktighet
Flera nämnder arbetar med att öka brukarinflytande och delaktighet. Samarbetet med föreningslivet har intensifierats vilket bland annat resulterat i flera arrangemang som lockat många.

Generationsöverskridande möten
Flera stadsdelar arbetade med generationsöverskridande möten som också är ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017. Stadsdelen Centrum har startat en ny generationsöverskridande mötesplats för målgruppen 13–20 år tillsammans med personer över 65 år. Forskningsprojektet Kulturmöten utan gränser har också genomförts mellan Centrum och Göteborgs universitet. Projektet avslutades med en konferens för att sprida kunskapen om att skapa kvalitet i äldres vardag.

Gothenburg Green World
Gothenburg Green World utgjorde en fortsättning på samarbetet mellan Nordens största parker. I Göteborg deltog Liseberg AB, Botaniska trädgården och park- och naturförvaltningen. Testet med 17 små parker på paradgatan Avenyn visade hur det gröna Göteborg kan utvecklas.

Framtidsfrågor

• Skapa fler platser/arenor för kultur, fritid och generationsöverskridande möten
• Utöka dialogen med befolkningen om behov och önskemål
• Främja och ta vara på civilsamhällets resurser och kraft