Finansiella nyckeltal – kommunen

Procent

2012

2013

2014

2015

  2016

           

Skatteintäktsutveckling

3,3

4,1

3,6

4,8

7,0

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster

6,3

3,7

4,2

4,8

6,0

           

Driftkostnadsandel

97,2

96,4

99,5

97,0

96,8

  – varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)*

93,9

93,5

94,8

93,1

92,0

  – varav planenliga avskrivningar*

3,2

3,3

3,4

4,3

4,2

  – varav finansnetto*

0,3

0,3

–0,5

0,4

0,5

  – varav jämförelsestörande poster

–0,3

–0,7

1,8

–0,7

0,0

           

Årets resultat exklusive jämförelsestörande och extraordinära
poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

2,5

2,9

2,4

2,3

3,2

Årets resultat exklusive extraordinära poster / skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning

2,8

3,6

0,5

3,0

3,2

Årets resultat / skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning

2,8

38,5

1,5

3,0

3,2

           

Skattefinansieringsgrad av årets bruttoinvesteringar*

58

72

46

89

86

Bruttoinvesteringar / bruttokostnader

8

8

7

6

7

           

Skattefinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar*

69

108

58

99

96

Nettoinvesteringar / bruttokostnader

7

5

5

6

6

           

Nettoinvesteringar / avskrivningar

–269

–193

–200

–173

–183

           

Soliditet enligt balansräkningen*

20

35

32

31

30

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser*

–8

11

11

12

14

           

Total skuld- och avsättningsgrad

80

65

68

69

70

  – varav avsättningsgrad

8

6

6

6

5

  – varav kortfristig skuldsättningsgrad

25

24

27

25

22

  – varav långfristig skuldsättningsgrad

47

35

35

39

43

           

Primärkommunal skattesats 

21,12

21,12

21,12

21,12

21,12

           

Kassalikviditet

108

66

70

81

111

Finansiella nettotillgångar (mnkr)

–5 366

–5 367

–6 074

–8 021

–9 349

Nettolåneskuld (kommunens räntebärande låneskuld) (mnkr)*

    2 854

   2 638

   2 518

   3 315

   4 514


* Markerade nyckeltal för jämförelseåret 2015 har justerats som en följd av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Övriga tidigare år har inte justerats.