Personer med funktionsnedsättning

Att personer med funktionsnedsättning har rätt till inflytande och full delaktighet i samhällslivet är en viktig fråga. Under året har frågor kring kvalitet, delaktighet, bostäder samt personalsituationen varit särskilt aktuella. Att arbeta mer kunskaps- och evidensbaserat har bidragit till förbättrad kvalitet. Bostadsbrist har lett till att ett stort antal korttidsplatser och andra tillfälliga boendelösningar nyttjats.

Individuellt stöd och service
Funktionshinderområdet är en del av socialtjänsten och omfattar myndighetsutövning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten innehåller ett stort antal verksamheter som ger personer med funktionsnedsättning stöd och service, till exempel bostäder med stöd och service, daglig verksamhet, sysselsättning, korttidsvistelse och personlig assistans. Under 2016 fick 4 000 personer per månad stöd enligt LSS och 4 300 personer per månad enligt SoL. En person kan ha stöd med insatser utifrån båda lagstiftningarna.

Inflytande och delaktighet för brukare
Arbetet med att utveckla och säkerställa inflytandet och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Ett instrument är brukarrevisioner, men även andra undersökningar där brukarens uppfattning om verksamheten har genomförts. Resultaten av undersökningarna används som grund för dialog och utveckling av verksamheterna. Genomförandeplanen är det verktyg som ska säkerställa brukarens inflytande och delaktighet i utförandet av insatsen. Arbetet med att utveckla och förbättra dokumentationen och att tillsammans med den enskilde göra genomförandeplaner har fortsatt under året.

Utveckling av området arbete och sysselsättning
I december 2016 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med att införa ett valfrihetssystem inom insatsen daglig verksamhet skulle påbörjas. Det slutliga beslutet om Lagen om valfrihetssystem (LOV) fattades av kommunfullmäktige i januari 2017. Det innebär att de cirka 1 800 personer i Göteborg som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS kommer att få ett ökat inflytande genom att kunna välja utförare av insatsen.
IPS (individual placement and support) är en evidensbaserad metod för att ge förutsättningar för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar att få jobb. I november 2016 reviderades handlingsplanen för samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin och Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. Fler arbetsspecialister utbildades och införandet av IPS fortsatte men i långsam takt. Processen med att skapa en stadengemensam organisering för IPS har påbörjats vilket förväntas ge förutsättningar för införande i större skala.

Kvalitet i fokus
Utifrån kvalitetsområden definierade av Socialstyrelsen genomförde varje stadsdelsnämnd ett arbete med att beskriva kvaliteten i funktionshinderverksamheten i en särskild kvalitetsrapport. Rapporterna togs fram för första gången och målet var att långsiktigt styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle. Resultaten visade på att arbetet med gemensamma arbetsprocesser i verksamheterna hade fått ett stort genomslag och varit en styrka i den ansträngda personalsituation som rådde under året. Områden med fokus på förbättring var bland andra samverkan internt i stadsdelarna men också med externa aktörer samt verksamheternas arbete med avvikelser. Utvecklingen inom funktionshinderområdet att arbeta mer med kunskaps- och evidensbaserade metoder har bidragit till förbättrad kvalitet. Rapporten är ett viktigt instrument i det fortsatta arbetet med att åstadkomma förbättringar och behöver uppmärksammas och spridas.

Brist på bostäder
Under året färdigställdes 60 nya bostäder med särskild service (BmSS). Detta är i nivå med föregående år och något under genomsnittet under senare år. I stadens regi finns knappt 1 500 lägenheter och drygt 200 platser köpta av externa leverantörer. Fler lägenheter har tillkommit, men behoven har samtidigt ökat. Utbyggnaden har inte gått i önskad takt och svårigheterna beror bland annat på att det är brist på tomter/objekt i lämpliga lägen. I planen för bostäder för personer med funktionsnedsättning 2017–2019 bedöms att ytterligare cirka 250 lägenheter behövs för att uppnå balans mellan behov och utbud 2019. Bedömningen är att den planerade utbyggnaden inte kommer att täcka behoven. Från och med 2016 har stadsdelsnämndernas samordning och planering av boende för personer med funktionsnedsättningar samlats till en ny resursnämndsuppgift i Örgryte-Härlanda. Syftet är att genom att stärka ledning och styrning av samordningen öka måluppfyllelsen.
Bostadsbristen har också inneburit att personer, som skulle klara ett ordinärt boende, ansöker om BmSS. Enbart tillgången till lägenheter är dock inte tillräckligt för att personer ska klara ett boende i vanliga lägenheter som ett alternativ till BmSS. En förutsättning är också stödet i bostaden (exempelvis boendestöd) och att det finns möjligheter till sysselsättning och gemenskap för de som har behov av detta. Boendestödet har fortsatt utvecklas i samtliga stadsdelar. Under året har 54 personer fått lägenhet genom att de kommunala bostadsbolagen erbjuder lägenheter till personer med funktionsnedsättning (F100), en ökning jämfört med föregående år.
Bostadsbristen har lett till ett stort antal korttidsplatser och andra tillfälliga boendelösningar. Beslut om bostad med särskild service kan inte alltid verkställas inom rimlig tid, vilket leder till risk för särskilda avgifter. Under kvartal fyra hade 135 personer beslut som inte var verkställda inom tre månader. Av dessa hade 26 tackat nej till erbjudande och 35 tackat ja men ännu inte flyttat in.

Program för full delaktighet
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska ge förvaltningar och bolag förutsättningar att bidra till att skapa en stad där alla invånare ges jämlika förutsättningar. I samband med West Pride uppläts en öppen scen på stadsbiblioteket där man kunde lyssna på berättelser ur olika liv. Eventet bidrog till att spegla den mångfald av människor och levnadssätt som finns i Göteborg och var ett led i att synliggöra programmet.

Framtidsfrågor

• Införa valfrihetssystem inom daglig ­verksamhet
• Utveckla välfärdsteknik för delaktighet och inflytande för brukare
• Säkra en stabil personalsituation
• Skapa god tillgång till bostäder