Bolag – ekonomiskt utfall

Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en av Göteborgs Stad helägd koncern för samtliga hel- och delägda bolag. Samtliga aktier ägs direkt av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB benämns även Stadshus AB nedan. Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner eller kluster; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn samt Turism, Kultur & Evenemang.

De regionala bolagen samt bolag som är interna tjänsteleverantörer till stadens bolag och förvaltningar är direkt underställda Göteborgs Stadshus AB. BoPlats Göteborg AB är tillfälligt placerat direkt under Göteborgs Stadshus AB, i avvaktan på en översyn av verksamheten.
Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att, inom ramen för Riktlinjer och direktiv för stadens bolag, utöva ägarstyrning av stadens bolag. Detta ska ske i enlighet med målen i kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv och andra styrande inriktningsdokument.
Målet för bolagets verksamhet är att säkerställa att verksamheten i stadens bolag, tillsammans med stadens övriga verksamheter, skapar nytta för staden och dess invånare samt medverkar till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Ett viktigt inslag i Stadshus AB:s roll är att genomföra ägardialoger med moderbolagen i underkoncernerna samt övriga bolag som är direkt ägda av Stadshus AB. Ägardialoger har under året genomförts med dessa bolag. Handlingsplanerna från ägardialogerna ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Göteborg Stadshus AB – Koncernen
Koncernens resultat 2016 efter finansiella poster uppgick till 1 653 mnkr (382), vilket innebär en förbättring jämfört med föregående år med 1 270 mnkr. Årets jämförelsestörande poster är små jämfört med föregående år då realisationsvinster på 345 mnkr inom Lokalklustret och nedskrivningar om 1 027 mnkr inom Enegiklustret påverkade resultatet. För 2016 ingår, inom Lokalklustret, reavinster vid försäljning av aktiebolag, innehållande fastigheter, om 285 mnkr (345). Balansomslutningen har jämfört med 2015 ökat med 4 procent (2 422) från 61 854 mnkr till 64 276 mnkr. Soliditeten har som följd av den ökade balansomslutningen och det positiva resultatet ökat med 1,1 procent till 29,3 procent.

Energi
Av ägardirektivet framgår att ändamålet med verksamheten i koncernen Göteborg Energi är att staden genom sitt ägande av Göteborg Energi vill kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. Göteborg Energi bedriver energiproduktion och distribution främst av fjärrvärme och el i Göteborgsområdet. I koncernens verksamhet ingår även elhandel, naturgashandel, fjärrkyla, energitjänster, data- och telekommunikation, gasnät samt förnybar el och biogas.
Göteborg Energi koncernen redovisar ett avsevärt bättre resultat efter finansiella poster än föregående år. Resultatet inom fjärrvärmeaffären ger ett högre täckningsbidrag genom lägre råvarupriser. Föregående år ingick nedskrivningar om 1 027 mnkr avseende GoBiGas, i vinkraftsanläggningar, övriga biogasanläggningar och centraler för fjärrkyla. Årets avskrivningar är drygt 100 mnkr lägre än 2015 bland annat beroende på tidigare gjorda nedskrivningar.

Bostäder
Framtidenkoncernen ska vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling genom att:
• 
skapa nya bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet
• 
erbjuda attraktiva boenden för olika typer av bostadskonsumenter
• 
arbeta för ökad integration och välfärd i bostads-områdena

Framtidenkoncernen är en renodlad bostadskoncern med dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling AB, Egnahemsbolaget och Störningsjouren.
Framtiden koncernen redovisar ett bättre resultat efter finansiella poster än föregående år. Avvikelser för intäkterna beror på Bostadsbolagets förvärv i Hammarkullen samt utfall i hyresförhandlingarna. På kostnadssidan avviker främst driftskostnaderna.
Vid årsskiftet hade koncernens fastigheter ett sammanlagt marknadsvärde på 82 010 mnkr (77 141) inklusive pågående nyproduktion och ombyggnadstillägg motsvarande ett marknadsvärde på 16 722 kr/kvm (15 968). Totalt marknadsvärde överstiger bokfört värdet på fastigheter och ombyggnadstillägg med 56 142 mnkr (50 611). Koncernens justerade soliditet uppgår till 62 procent (62). Vid utgången av året hade koncernen en lånevolym på 15 843 mnkr (15 160).

Lokaler
Higab AB är moderbolag i Higabkoncernen. Inom -bolagsgruppen finns tre helägda verksamhetsdrivande dotterbolag. Dessa är Förvaltnings AB Göteborgs-Lokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag.
Higab AB:s (Higab) uppdrag är att aktivt medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad genom att vara ett av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger också att bolaget ska tillvarata och vara lyhörd för de värden som präglar göteborgssamhället. Higab äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om totalt 603 627 m2 (605 923). Fastighets-beståndet består i huvudsak av lokaler.
Förvaltnings AB Göteborgslokaler äger, förvaltar och utvecklar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget har flera kärnverksamheter. En del av organisationen är inriktad på fastighetsförvaltning och andra delar med gemensamma frågor för flera bolag inom Göteborgs Stad. Bolaget ska vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla de kommersiella fastigheterna. Bolaget ska bidra genom att skapa lokala och levande handels- och mötesplatser i bostadsområdenas närhet i syfte att åstadkomma en positiv inverkan på de närboendes livskvalitet.
Handelsplatserna ska kännas trygga och ha ett utbud och servicenivå som matchar kundernas behov.
Göteborgs Stads Parkerings AB erbjuder olika parkeringstjänster. Det gäller avgiftsbelagda besöksplatser, uthyrningsbara parkeringsplatser och övervaktningstjänster. Bolaget underhåller och bygger parkeringsanläggningar. I takt med stadsutveckling och förändringar i infrastrukturen säkerställer bolaget tillgänglighet till staden för göteborgare och besökare. Bolaget ska bidra till Göteborgs attraktivitet och utveckling genom att skapa hållbara och attraktiva parkeringslösningar.
Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag ska främja den långsiktiga stadsutvecklingen kring Göta Älv genom medverkan i förverkligandet av Vision Älvstaden. Bolaget ska vara ledande i arbetet med byggandet av en blandstad samt stödja det strategiska utvecklingsarbetet för en hållbar stadsutveckling genom god samverkan och effektivt samarbete med stadens planerande nämnder och externa intressenter.
Higabkoncernen redovisar ett något lägre resultat efter finansiella poster än föregående år. Under året har Älvstranden Utveckling AB respektive Göteborgs Stads Parkerings AB:s avyttrat aktiebolag (fastigheten Brotomten, byggrätten till Karlavagnstornet, fastigheten Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22) med en reavinst om 237 mnkr. Även år 2015 ingick reavinst om 350 mnkr vid Älvstranden Utveckling AB:s försäljning av aktiebolag.
Vid årsskiftet hade koncernens fastigheter ett sammanlagt marknadsvärde på 19 899 mnkr (18 166). Detta värde överstiger summan av bokfört värde på fastigheter och ombyggnadstillägg med 11 505 mnkr (9 558). Detta innebär att koncernens justerade soliditet uppgår till 60 procent (56). Vid utgången av året hade koncernen en lånevolym på 7 287 mnkr (7 237).

Näringsliv
Business Region Göteborg AB (BRG) är moderbolag i klustret, som i övrigt består av ett antal bolag där BRG har minoritetsägande. Dessa är Lindholmen Science Park AB (LSP), Johanneberg Science Park AB (JSP), Göteborgs Tekniska College AB (GTC), Sahlgrenska Science Park (SSP) samt Almi Företagspartner Väst AB (Almi).
BRG koncernens resultat efter finansiella poster är något lägre än föregående och avvikelsen avser främst resultat hos intressebolag.

Kollektivtrafik
Göteborgs Spårvägar AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB och är moderbolag i Kollektivtrafikklustret. I koncernen ingår, utöver moderbolaget, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Västra Götalandsregionen (VGR) är huvudman för kollektivtrafiken i Göteborg och därigenom beställare av den kollektivtrafik som utförs av Göteborgs Spårvägar AB. På uppdrag av VGR upphandlar Västtrafik AB tjänster inom kollektivtrafikområdet i regionen.
I moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB utförs all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal och inbegriper även trafikledning, underhåll av spårvagnar och spårvägsbanan. I GS Buss AB utförs linjetrafik med buss som är upphandlad i konkurrens. GS Buss AB bedriver sin verksamhet parallellt med flera andra utförare av busslinjetrafik i Göteborgsområdet. GS Trafikantservice AB utvecklar tjänster och bedriver service inom Göteborgsområdets kollektivtrafik i syfte att underlätta resande, kommunikation och underlätta trivsel och trygghet i kollektivtrafiken.
Göteborgs Spårvägar koncernen redovisar ett något lägre resultat efter finansiella poster än föregående år. Spårvagnstrafiken visar ett lägre resultat än föregående år beroende på högre kostnader för el och material. Busstrafiken visar ett högre utfall genom högre incitamentsersättning och bonus.

Hamn
Göteborgs Hamn AB har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Detta innebär att Göteborgs Hamn AB ansvarar för att förvalta och utveckla hamnens mark, fastigheter och vattenområden så att dessa används på ett optimalt sätt utifrån ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv. Bolaget upplåter, via koncessionsavtal, en del av sin mark och sina anläggningar till externa terminaloperatörer inom Container, Ro/Ro och Bil.
Göteborgs Hamn AB verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Den svenska industrin efterfrågar fler destinationer och ökad frekvens för att få lönsamhet i sina svenska investeringar. Hamnens uppgift är att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att bibehålla rollen som ett attraktivt godsnav i den internationella konkurrensen.
Göteborgs hamn omfattar hamnterminaler för -Ro/Ro-, bil, container, färje- samt energihamnsverksamhet. Dessutom ansvarar bolaget för anlöp av kryssningsfartyg. Ett omfattande tågpendelsystem har byggts upp med dagliga avgångar till och från terminaler i hela Sverige och Norge vilket möjliggör miljökloka direktförbindelser. Av svenska hamnar är Göteborgs hamn det enskilda godsnav som hanterar den klart största andelen av svensk utrikeshandel och utpekat som riksintresse och Core-hamn inom EU (Ten-T).
Göteborgs Hamn AB har högre intäkter inom energisegmentet än under 2015 beroende på högre hanterad volym. Tillkommande fartygsanlöp och större bruttovikt påverkar också positivt. Kostnad följer utfall 2015 väl.

Turism, Kultur och Evenemang
Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI) är moderbolag i koncernen Turism, Kultur och Evenemang. KI leder och samordnar arbetet inom koncernen på övergripande nivå och medverkar till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Bolaget har en strategisk roll ifråga om nationell och internationell marknadsföring av Göteborg som destination för turism, möten och evenemang.
Övriga bolag inom klustret är Göteborg & Co Träffpunkt AB, Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB.
Liseberg AB är moderbolag i Lisebergskoncernen. Bolaget bedriver verksamhet inom Lisebergs parkområde omfattande bland annat attraktioner, restauranger, spel, shopping, underhållning och boende.
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och har till uppgift att verka för Göteborg som ledande evenemangsstad. Bolaget ansvarar för att driva arenor som Ullevi, Scandinavium, Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, Wallenstamshallen, Valhalla IP, Frölundaborg, Gamla Ullevi och Bravida Arena.
Göteborgs Stadsteater AB ska genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.
Koncernen visar ett resultat efter finansiella poster som är lägre än föregående år. Intäkterna för Liseberg AB och Got Event AB:s evenemangsverksamhet avviker positivt. På kostnadssidan är det främst Got Event AB:s ökade kostnader för Ridsport samt ökade kostnader hos Liseberg AB som avviker negativt.

Interna bolag
Gruppen Interna bolag består av ett antal verksamheter som är 100 procent ägda av Göteborgs Stadshus AB och där alla har en i huvudsak specialist- och stödjande funktion för hela Göteborgs Stad.
Dessa bolag är:
• Försäkrings AB Göta Lejon (Göta Lejon), stadens interna försäkringsbolag, med fokus på tillgångar och verksamheter
• 
Göteborgs Stads Leasing AB, levererar miljöriktiga fordon och transportlösningar för Göteborgs Stad samt hanterar operationella/finansiella lösningar/leasing för stadens förvaltningar och bolag
• 
Upphandlingsbolaget (UHB), är Göteborgs Stads inköpscentral samt kompetenscentrum i upphandlingsfrågor (verksamheten har per 2017-01-01 överförts till en egen nämnd inom kommunsektorn)
• 
AB Gothenburg European Office (GEO), har ett ansvar för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning med utgångspunkt från EU (verksamheten har per 2016-12-01 överförts till Stadshus AB)

Försäkrings AB Göta Lejon och Göteborgs Stads Leasing AB:s (GSL) resultat efter finansiella poster är högre än föregående år medan Göteborgs Stads Upphandling AB visar ett lägre resultat. AB Gothenburg European Office visare ett resultat i nivå med 2015. För Försäkrings AB Göta Lejon är det främst lägre skadekostnader som påverkar resultatet positivt och för GSL är det leasingaffären. För Göteborgs Stads Upphandlingsbolag har kostnaderna varit högre än 2015 bland annat ökade kostnader till följd av byte av kollektivavtal vid övergång från bolag till nämnd.

Regionala bolag
Renovakoncernens uppdrag är att tillsammans med ägarkommunerna ta ett långsiktigt ansvar för avfall och återvinning i ägarregionen. Ett väl fungerande miljöriktigt system för transporter och behandling av avfall bidrar till en hållbar tillväxt i regionen och till reduktion av växthusgaser. Renovakoncernen har ett ansvar för att långsiktigt arbeta för att minska de totala avfallsmängderna i regionen.
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborgs kommun genom Göteborgs Stadshus AB är majoritetsägare. Dotterbolaget Renova Miljö AB ägs till 100 procent av Renova AB.
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Majoritetsägare är Göteborgs kommun genom Göteborgs Stadshus AB. Gryaabs huvuduppgift är att samla in och rena avloppsvatten från ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet med Grefab (Göteborgsregionens Fritidshamnar AB) är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Dessutom ska bolaget medverka till att skapa förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv samt att bidra till att stärka regionens attraktionskraft.
Grefab ägs av kommunerna Ale, Mölndal, Partille samt Göteborg genom Göteborgs Stadshus AB som är majoritetsägare.
Samtliga bolag visar bättre resultat än föregående år. För Renovakoncernen är energiintäkterna lägre men har kompenserats med ökade intäkter på inkommande mängder och övrig behandling. Dessutom ingår förändring av pensionsskuld och återbetalning från Fora positivt. Gryaabs kostnader är lägre än de var 2015. Detta gäller främst minskad åtgång av kemikalier. Lägre konsultkostnader och lägre personalkostnader på grund av vakanser. Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) hade 2015 ökade konsultinsatser i samband med projekteringar, underhållsplan och miljöåtgärder som inte ingår i årets kostnader.

Boplats Göteborg AB
Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet. Boplats ägs av Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Fastighetsägarna GFR, ek. för.
Boplats resultat 2016 ligger i nivå med 2015.

Framtidsfrågor

• Stärka förmågan att attrahera, rekrytera och behålla personal
• Genomföra energiinvesteringar och utveckla nya energisystem
• Skapa förutsättningar för ökat bostads­byggande
• Utveckla företagsklimatet och näringslivet ­genom ökad samverkan internt inom staden, med akademi och näringslivet
• Genomföra investeringar i hamnen för att ­bibehålla rollen som ett attraktivt godsnav


Belopp i mnkr

Rörelse-
intäkter

Resultat
efter fin
poster

Årets
resultat

Balans-
omslutning

Eget
kapital

Soliditet

Årets
investe-
ringar

Energi

6 191

607

292

13 160

5 457

41

690

  Göteborg Energi AB

 

             

Bostäder

5 765

447

109

28 617

9 449

33

2 007

  Förvaltnings AB Framtiden

 

             

Lokaler

2 258

517

245

10 978

1 956

18

590

  Higab

 

             

Näringsliv

77

–48

–7

88

61

69

1

  Business Region Göteborg AB

 

             

Kollektivtrafik

1 336

22

127

831

466

56

21

  Göteborgs Spårvägar AB

  Göteborgs Spårvägar Buss AB

  Göteborgs Spårvägar Trafikantservice AB

 

             

Hamn

762

217

43

2 614

1 523

58

279

  Göteborgs Hamn AB

 

             

Turism, Kultur & Evenemang

1 688

–188

24

2 124

1 083

51

216

  Got Event AB

  Liseberg AB

  Göteborg & Co

 

             

Interna bolag

877

29

206

3 461

1 286

37

758

  Gatubolaget AB

  AB Gothenburg European Office

  Kommunleasing AB

  Försäkrings AB Göta Lejon

  Upphandlingsbolaget

 

             

Regionala bolag

1 588

70

41

3 417

611

18

407

  Gryaab

  Grefab

  Renova

 

             

Moderbolaget (Stadshus AB)

26

199

399

16 856

12 795

76

0

Boplats

25

1

0

21

5

24

1

Elimineringar

–1 202

–219

–165

–17 891

–15 884

Summa

19 391

1 654

1 314

64 276

18 808

29

4 970*

 *I årets investering är investeringsinkomster inräknade.

Klicka på respektive bolagsnamn för att hämta årsredovisning 2016.