Klimat och miljö

Göteborgs Stads arbete med hållbarhet fick återigen uppmärksamhet. Stadens verksamheter har aktivt jobbat vidare utifrån de ambitiösa program och planer som finns inom området. Ett exempel är satsningen på Lackarebäcks vattenverk, för att rena vatten med ultrafilter.

Göteborgs Stads tjänster inom klimat och miljöområdet är omfattande. Leverans av energi och dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, tillsyn och kontroll, miljöövervakning och miljöstrategiskt arbete är några exempel.

Verktyg i stadens miljöarbete
Stadens klimatstrategiska program och miljöprogram är exempel på verktyg för att nå stadens miljökvalitetsmål. Båda programmen har följts upp under året vilket gett en samlad bild.
Uppföljningen visade att det pågår ett intensivt arbete men mycket arbete kvarstår om staden ska uppfylla miljömålen, till exempel behöver transportinfrastrukturens miljöpåverkan minska likaså avfallsmängderna. Fortsatt arbete med miljöanpassning av stadens inköp och kommunikation för att påverka beteendemönster inom bland annat konsumtion är andra exempel. Även samverkan med näringslivet för att minska klimatpåverkan är viktigt. Business Region Göteborg AB har fått i uppdrag att starta ett klimatprotokoll. Det innebär att ett långsiktigt organiserat samarbete mellan Göteborgs Stad, organisationer och företag ska upprättas för att bidra till att nå stadens klimatmål.
Uppföljningen visade även att användning av ett miljöledningssystem i förvaltningar och bolag har en positiv inverkan på genomförande av åtgärder. Staden erbjuder Miljödiplomering som är ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. Under året har 197 verksamheter miljödiplomerats varav 14 event.

Göteborg på hållbarhetsskalan
Göteborgs Stad fick 2016 FN:s klimatpris Momentum for change 2016 för sina gröna obligationer. Utöver detta fick Göteborgs Stad även pris på Återvinningsgalan i kategorin Årets förebyggare med anledning av stadens arbete med att förebygga avfall. Göteborg fick högst poäng i det nya ICCA:s (International Congress and Convention Association) Global destination sustainability index som mäter mötes- och evenemangsstäders hållbarhetsarbete. Göteborgs Stad hamnar på plats 9 av 290 i Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Staden placerar sig som etta i både länet och bland de tre storstäderna.

Soppåsen krymper
Per person lämnade göteborgarna två procent mindre restavfall i soppåsen och ett skäl till det är ökad utsortering av matavfall. I snitt lämnas 40 kilo matavfall per person och år vilket är en ökning med två kilo sedan förra året. Staden är nära att nå målet att hälften av allt matavfall ska samlas in till 2020. Matavfallet som samlas in blir till biogas och biogödsel och förra året producerades biogas motsvarande 2,2 miljoner liter bensin. Mängden grovavfall per person minskade också, vilket var ett trendbrott.
Ett pilotprojekt på äldreboendet Sekelbo lyckades minska sitt avfall rejält med olika åtgärder och sparar 10 ton koldioxid per år. Det uppmärksammade projektet fick besök av regeringens utredare om cirkulär ekonomi. Sekelbo belönades med Göteborgs Stads utmärkelse Årets klimatavtryck.
Något som inte minskar är de totala mängderna som hanteras och behandlas av det regionala avfallsbolaget Renova AB. De har i år tagit emot stora mängder avfall av olika slag vilket bland annat har lett till minskad import av avfall till förbränning. Ökningen av avfall i regionen är kopplad till den kraftiga utvecklingen och de många projekt som pågår i Västsverige. Till exempel har ökningen av mängden jord- och stenmaterial varit särskilt utmärkande.

Vatten och hav
Enligt SCB:s undersökning ligger Göteborg något över riksgenomsnittet för nöjdhet med vatten- och avloppstjänster. Stadens egen undersökning hos villakunder visar att 90 procent är nöjda med vatten- och avloppstjänster och 83 procent med avfallstjänsterna.
På Lackarebäcks vattenverk står nu Nordens största ultrafilteranläggning klar. Under Världsvattendagen i mars hölls en officiell invigning av anläggningen. Utbyggnaden syftar till att utöka produktionskapaciteten på vattenverket så att Lackarebäck ensamt kan försörja Göteborg med dricksvatten. Havs- och vattenmyndigheten beslutade att samtliga råvattenanläggningar och båda vattenverken i Göteborg är av riksintresse för vattenförsörjningen i riket.
Kretslopp och vattens symbol och varumärke Kranmärkt blev registrerad hos Patent- och registreringsverket. Event där man serverar kranvatten istället för transporterat vatten på flaska får Kranmärkas.
Donsö reningsverk har stängt och ersatts av två mil avloppsrör som leder spillvattnet till Ryaverket. Åtgärden bidrar till en förbättrad havsmiljö och minskad övergödning. Ryaverket renar avloppsvatten från ägarkommunerna samt tar i möjligaste mån vara på det som är värdefullt i vattnet. Trots pågående byggnationer i anläggningen uppfyllde Gryaab AB samtliga miljökrav. Under 2016 behandlades cirka 124 miljoner kubikmeter vatten på Ryaverket vilket är något mindre än ett normalår. Av detta är ungefär 52 miljoner kubik spillvatten, resterande del är så kallat tillskottsvatten. Av totalt cirka 55 000 ton slam var 23 500 ton godkänt för jordbruksanvändning enligt REVAQ-certifieringen.
I syfte att motivera rederier att minska sin miljöpåverkan ger Göteborgs Hamn AB rabatt för miljösatsningar. Totalt 75 fartyg, vart tredje fartyg i Göteborgs hamn, fick förra året miljörabatt på hamnavgiften, vilket jämfört med året innan är en ökning med 83 procent.

Ladda och gasa med förnybart
Inom området förnybar energi har det gått både upp och ner. Framtiden AB har till exempel satsat på fler solceller i Gårdsten där det nu genereras 150 000 kWh solel per år. Infrastrukturen för elfordon har förbättrats då Göteborg Energi AB har installerat 13 publika laddstolpar under året och Familjebostäder AB installerade ytterligare tio stycken i sina områden. Stadsdelen Majorna-Linné har tillsammans med Gatubolaget särskilt satsat på att elektrifiera verksamhetens bilpool.
Göteborg Energis produktion av biogas och vindkraft har minskat under året vilket främst beror på att biogasanläggningar har sålts och vindkraftverken har haft driftproblem. Den totala mängden producerad biogas i Västra Götaland fortsätter dock att öka.
Klimatutsläppen från Framtidens bostäder kommer främst från fjärrvärmen då elen de köper är miljömärkt. Göteborg Energi har påbörjat en satsning för att fjärrvärmen ska minska sina klimatutsläpp med upp till 95 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 41 300 bilar.
Energianvändningen i lokalnämndens totala bestånd har ökat med 0,6 procent, vilket är marginellt men tvärt emot de senaste årens minskande trend. Göteborg Energi AB samordnar stadens arbete med energieffektivitet men de arbetar också kontinuerligt med elbesparande i sina produktionsanläggningar. Under 2013-2016 har de genomfört åtgärder motsvarande totalt 8,3 GWh.

Göteborg tar fjärrvärmen till EU
EU-projektet CELSIUS firade att de nådde målet att 50 europeiska medlemsstäder anslöt sig till CELSIUS-samarbetet för att under Göteborgs ledning kunna se och lära hur de kan förbättra sina fjärrvärmenät. Projektet fortsätter och har nu 65 medlemsstäder som tar del av kunskapen i CELSIUS nätverk genom workshops, webinars, CELSIUS-wiki och via internetforum.

Grönt och skönt
Stadens uppdaterade trädpolicy ger stöd för att arbetet med återplantering av träd i alléer och parker fortsätter. Det skapar förutsättningar för att Göteborg förblir en grön stad med många träd. Staden skapar uteklassrum och skolskogar, vilket syftar till att bidra till ökad kunskap och engagemang. Även biotopförbättringsprojekt som till exempel biparadis och blomsteråkrar har skapats för att bidra till den biologiska mångfalden.

Vår livsstil påverkar
Göteborgare släpper i genomsnitt ut 7,5 ton koldioxid per person och år i form av resor, el, uppvärmning, mat, prylar, kläder med mera. Målet för staden är två ton och helst ännu mindre. I snitt använder medelgöteborgaren resurser som om det fanns fyra jordklot!
Staden vill medverka till en hållbar livsstil för göteborgarna och Greenhack, Smarta Kartan och arrangemang såsom Nationell verkstad för hållbara livsstilar kan bidra till det. År 2016 firade Göteborg fem år som Fairtrade City.

Det vi köper
Mikroplasters förekomst och effekter i miljön är på agendan i staden. Upphandlingsbolaget arbetar för utfasning av produkter som innehåller mikroplaster vid stadens upphandling. Det har också ställts klimat- och energirelaterade krav både på transporter och på produkter. Göteborgs Stad köpte totalt in 48 procent ekologisk mat på ramavtal under året. Andelen ekologiskt kött låg på knappt 71 procent, andelen MSC- och kravmärkta fiskprodukter på 74 procent och andelen ekologiska bönor och linser på knappt 75 procent.

Ett vakande öga
Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och livsmedelslagstiftning och har under året genomfört projektet Strategisk tillsyn för att nå miljömålen. Tillsyn med effekt inom flera olika miljömålsområden intensifierades. Enligt mätningen Insikt ligger Nöjd kundindex för stadens miljötillsyn på 65 procent vilket är mitt emellan resultatet för 2014 och 2015. Motsvarande för livsmedelskontrollen är 72 procent vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Göteborg är en av de fem kommuner i landet som fattat flest beslut om miljösanktionsavgift.
Göteborgs Stad samarbetar med andra storstäder kring varutillsyn och årets temaområden har varit bad och bassängprodukter, lädervaror, barnsmink och leksaker som säljs som second hand. Tillsynsprojektet Kemikalier i varor ledde till att secondhandbutiker plockade bort leksaker som innehöll ftalater från sitt sortiment.

Miljöutmaning när staden utvecklas
Byggtakten i staden har ökat och kommer att vara fortsatt hög under många år. Det ligger en utmaning i att skapa goda livsmiljöer med god ljud- och luftkvalitet i nya områden som växer fram. En del byggnation sker på gammal industrimark vilket kräver extra omsorg om rätt hantering och skyddsåtgärder avseende förorenade områden och massor.
Andel färdigställda bostäder i markanvisningar enligt programmet för miljöanpassat byggande har successivt ökat sedan det infördes. Sänkningen jämfört med 2015 beror på att en rad gruppbostäder samt bostäder i äldre planer färdigställts, som inte omfattats av miljöanpassat byggande.

Framtidsfrågor

• Att nå de lokala miljökvalitetsmålen till 2020
• EU arbetar med förslag inom områdena energi och avfall som kommer att påverka ­organisationen
• Globala miljöproblem behöver lösas i globala sammanhang