Näringsliv och turism

Stark tillväxt i ekonomin. Företagsklimatet i Göteborg har blivit något bättre men når inte upp till målet. Besöksnäringen fortsätter att växa vilket bidrar till sysselsättning, ökad skattekraft och konsumtion.

Ekonomin i Göteborgsregionen har under året haft en stark tillväxt. Arbetslösheten har varit lägst bland storstadsregionerna i landet. Antalet konkurser minskade under året kraftigt i regionen (13 %). Göteborgs Stad har en viktig roll för utvecklingen av regionens ekonomi.
Staden har valt att i första hand följa upp sin näringslivsinriktade service/myndighetsutövning i relation näringslivet genom SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) insiktsmätning. Undersökningen för 2016 presenteras först i april men preliminära siffror för 2016 visade på en svag förbättring under året. Det staden-interna arbetet med att förbättra företagsklimatet har pågått under hela året och kommer att fortsätta tills uppsatta mål nås.
Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om att Business Region Göteborg AB:s (BRG) ägardirektiv ska ses över samt att kommunstyrelsen och BRG ska ta fram en näringslivsstrategisk plan för hur staden ska skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. Dessutom har en näringslivsstrategisk dialog initierats där näringsliv och akademi för strategiska samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vikande containervolymer för Göteborgs Hamn
Göteborgs Hamn AB har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Bolaget upplåter sedan ett par år tillbaka, via koncessionsavtal, större delen av sin verksamhet för hamnoperation till externa operatörer.
Hamnens totala godshantering i ton ökade under året med 7 procent jämfört med 2015. Volymuppgången var främst hänförlig till ökad hantering av energiprodukter. Göteborgs Hamn fortsatte dock att tappa marknadsandelar på den svenska marknaden. Järnvägsvolymerna mätt i fraktade containers på järnväg till och från hamnen minskade med 8 procent och utgjorde 49 procent av den totala volymen. Rederinäringen utvecklar allt större fartyg vilket är en begränsning då farledsdjupet in till Göteborgs hamn inte tillåter fullt lastade fartyg. Detta i kombination med svag global marknadstillväxt var de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen. Antalet hanterade rollenheter (Ro/Ro) ökade under året med 2 procent till 538 000 enheter. Volymtillväxten ar främst hänförlig till ökad export av Volvobilar.

Besöksnäringens starka tillväxt fortsätter
Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och har högt förädlingsvärde vilket innebär att den bidrar till sysselsättning, skattekraft och konsumtion. Den bidrar även med att anställa människor med kortare utbildningsbakgrund. Besöksnäringen har under året haft en stark tillväxt. Antalet gästnätter ökade preliminärt med 5 procent jämfört med föregående år. Andelen utländska besökare utgör numera 30 procent av det totala besökarantalet. Årets positiva resultat berodde delvis på en fortsatt stark konjunktur och ett ökat globalt resande, men också på samverkande faktorer mellan segmenten mötes-, evenemangs- och turiststaden. Satsningar på bland annat Svenska Mässan och Liseberg hade stor del i den positiva utvecklingen.
År 2016 var ett framgångsrikt år avseende evenemang. Got Event AB genomförde mer än 400 evenemang med totalt 1,8 miljoner besökare, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2015. Sex fullsatta konserter på Ullevi var en bidragande orsak till den positiva utvecklingen.
Liseberg lockade till sig totalt 3,1 miljoner besökare under året vilket är i paritet med 2014 och 2015. Besökssiffrorna har därmed stabiliserat sig på en högre nivå efter det tunga investeringsprogram som genomfördes 2014 och lanseringen av berg- och dalbanan Helix. Jul på Liseberg blev en stor publikmässig framgång som lockade 525 000 besökare, vilket är 100 000 fler än året innan.

Framtidsfrågor
Göteborgs Hamn verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Den svenska industrin efterfrågar fler destinationer och ökad frekvens. Trenden i näringen går mot allt större och djupgående fartyg. Om Göteborgs Hamn ska kunna bibehålla sin position på marknaden krävs fördjupade farleder. Göteborgs hamn behöver också utveckla marken i närområdet genom att tillgodose marknadens efterfrågan på nya lager- och logistikbyggnader. Att kunna erbjuda snabb omlastning av gods blir en allt viktigare del av en hamns utbud.
För att Liseberg ska kunna behålla sin attraktionskraft krävs årliga investeringar motsvarande 12–16 procent av parkens bruttoomsättning i nya attraktioner och faciliteter. För att möta konkurrenternas förändrade strategi har Liseberg arbetat fram en utvecklingsplan i syfte att bibehålla vinstmarginalen, minska säsongsberoendet, bredda kundupplevelsen och möjliggöra ett ökat antal årliga besökare. Planen som har godkänts i kommunfullmäktige i januari 2017 innebär att Lisebergsparken kommer att utökas med ett äventyrsbad samt ett tematiserat upplevelseboende. Satsningen som uppgår till 1,9 miljarder kronor beräknas vara klar under jubileumsåret 2021.

Framtidsfrågor

• Förbättra näringslivsklimatet
• Näringslivsstrategisk plan för staden och ­regionen
• Värna en konkurrenskraftig hamn
• Utveckla Lisebergs konkurrens på den ­internationella marknaden