Not 18 Leasingkostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

   2016

   2015

   2016

Operationella leasingavtal

       

Årets betalda leasingavgifter

161

155

181

182

         

Avtalade framtida leasingavgifter

       

Med förfall inom 1 år

107

98

36

55

Med förfall mellan 1-5 år

134

123

96

135

Med förfall senare än 5 år

1

1

25

88

         

Finansiella leasingavtal

       

Årets betalda leasingavgifter

524

297

         

Avtalade framtida leasingavgifter

       

Med förfall inom 1 år

268

323

Med förfall mellan 1-5 år

534

604

Med förfall senare än 5 år

139

156


Kommunens avgifter för finansiell leasing avser de faktiska betalningar som görs för de avtal som är klassificerade som finansiell leasing. Dessa avgifter elimineras sedan på kommuncentral nivå för att uppfylla RKR:s rekommendation 13.2. Se vidare under avsnittet om redovisningsprinciper.
Finansiell leasing elimineras i sammanställd redovisning eftersom leasinggivaren, Göteborgs Stads Leasing AB, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.


Till Noter