Not 12 Avsättningar för pensioner

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Förmånsbestämd ålderspension

1 904

   2 036

   3 189

   3 319

Avtalspension, visstidspension m m

36

25

37

26

Summa pensioner

1 940

2 061

3 226

3 345

         

Löneskatt

470

500

567

598

Summa pensioner och löneskatt

2 410

2 561

3 793

3 943

         

Specifikation: Avsättningens förändring över året

       

Ingående avsättning

2 256

2 410

3 620

3 793

Nya förpliktelser under året

202

202

286

269

  – varav nyintjänad pension

170

177

203

204

  – varav ränte- och basbeloppsuppräkning

31

22

65

68

  – varav ändring av försäkringstekn. grunder

–1

0

15

0

  – varav pension till efterlevande

5

5

5

5

  – varav övrigt

–3

–2

–2

–8

Årets utbetalningar

–78

–81

–146

–151

Årets förändring särskild löneskatt

30

30

33

32

Summa pensioner och löneskatt

2 410

2 561

3 793

3 943


Kommunens pensionsredovisning sker enligt den Kommunala redovisningslagens blandmodell vilken innebär att pensionsförpliktelser som intjänats från och med 1998 redovisas i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen (se not 17). Utöver dessa pensionsförpliktelser redovisas avgiftsbestämd pension under kortfristiga skulder (se not 15).
Kommunens totala pensionsåtagande inkl löneskatt uppgick 2016 till 14 454 mnkr varav 11 095 mnkr avser åtaganden som är äldre än 1998, så kallade pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. För år 2016 uppgick pensionskostnaderna inklusive löneskatt till 1 601 mnkr. Jämfört med 2015 ökade dessa med 25 mnkr. I kostnaderna ingick bland annat utbetalning av pension från pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen med 432 mnkr, avgiftsbestämt pensionssparande med 647 mnkr samt avsättning till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) med 209 mnkr. Till detta kommer löneskatt med 318 mnkr.
Koncernen Göteborgs Stads totala pensionsåtaganden uppgick 2016 till 16 013 mnkr, en minskning med 282 mnkr jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till minskningen var årets pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen.
Aktualiseringsgrad 100 %.


Till Noter