Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

     2015

     2016

Aktier och andelar

9 800

9 800

443

392

Uppskjuten skattefordran

0

0

Övriga långfristiga fordringar

18 277

16 971

60

62

Summa finansiella anläggningstillgångar

28 077

   26 771

503

454

         

Specifikation: Aktier och andelar

       

Göteborgs Stadshus AB

9 451

9 451

Intressebolag

1

1

85

31

Kommuninvest

336

336

336

336

Övriga bolag, bostadsrätter och grundfondskapital stiftelser

12

12

22

25

Summa aktier och andelar

9 800

9 800

443

392

 

Till Noter