Not 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

Kommunen

 

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

  Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
     reserv

Pågående
   nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
 anläggningar

Därav
  finansiell
leasing

   Summa

Anskaffningsvärde

69

26 646

507

3 730

3 057

2 324

34 009

Ack uppskrivningar

Ack avskrivningar

–30

–11 103

–90

0

–1 807

–1 396

  –13 030

Ack nedskrivningar

–29

–28

–57

Ingående bokfört värde

10

15 514

417

3 730

1 251

928

20 922

               

Investeringar

10

2 971

7

25

533

418

3 547

Försäljning/utrangering

0

–12

–1

0

–24

–22

–36

Avskrivningar

–6

–891

–5

0

–326

–286

–1 227

Återförda nedskrivningar

Nedskrivningar

Uppskrivning

Omklassificeringar/överföringar

0

–52

0

0

0

0

–53

Utgående bokfört värde

14

17 529

419

3 755

1 435

1 038

23 152

 

Sammanställd redovisning

 

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

  Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
    reserv

Pågående
   nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
 anläggningar

Därav
  finansiell
leasing

   Summa

Anskaffningsvärde

1 134

82 292

507

5 434

33 215

  122 582

Ack uppskrivningar

3 492

3 492

Ack avskrivningar

–782

–31 202

–90

–3

–16 400

–48 477

Ack nedskrivningar

–19

–559

–29

–1 503

–2 110

Ingående bokfört värde

333

54 023

417

5 402

15 312

75 487

               

Investeringar

66

4 173

7

2 346

1 856

8 448

Försäljning/utrangering

–2

–132

–1

–6

–175

–316

Avskrivningar

–107

–2 249

–5

0

–1 631

–3 992

Återförda nedskrivningar

8

0

8

Nedskrivningar

–5

–1

–49

–55

Uppskrivning

0

0

Omklassificeringar/överföringar

–38

1 037

–1 803

551

–253

Utgående bokfört värde

252

56 855

418

5 938

15 864

79 327


Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.

Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 19 Nedskrivningar från och med 2016. Se not 19.


Till Noter