Not 16 Borgensförbindelser

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Borgensförbindelse för lån och pensionsåtaganden

       

Göteborgs Hamn AB

527

498

Göteborgs Energi AB

236

236

Higab AB

1 197

1 197

Göteborgs Stadshus AB

1 526

1 526

Övriga bolag

345

333

Summa borgensförbindelser egna bolag

3 831

3 790

         

Övriga borgensförbindelser

       

Småhus - statliga bostadslån

3

2

3

2

Stiftelser

503

502

503

502

Föreningar

178

176

178

176

Övrigt

53

57

53

57

Summa borgensförbindelser externt

737

737

737

737

         

Summa borgensförbindelser

4 568

   4 527

737

737

         

Övriga ansvarsförbindelser*

780

232

         

Ställda säkerheter**

   1 721

   1 349


Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser från och med 2016. Se not 19.


Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter så som föreningar och stiftelser.
Göteborgs Stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Kommuninvest totala förpliktelse uppgick 2016-12-31 till 346 mdkr och totala tillgångar till 338 mdkr. Göteborgs del i borgenansvaret är 1,94 procent, 6,7 mdkr.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommunens borgen för pensionsåtaganden hos vissa kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser uppgick vid årsskiftet till 804 mnkr. Göteborgs kommun har under 2016 inte behövt infria något borgensåtagande.
* Övriga ansvarsförbindelser har minskat då en bankgaranti på 458 mnkr gentemot Nasdaq ersatts av likvida medel som säkerhet i enlighet med nya lagkrav.
** Ställda säkerheter består främst av fastighetsinteckningar samt tillgångar som används för att täcka den försäkringstekniska skulden. 


Till Noter