Not 17 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Pensionsförpliktelser PA-KL aktiva

4 111

3 780

4 119

3 787

Pensionsförpliktelser PA-KL pensionärer

4 784

4 765

4 958

4 898

Pensionsförpliktelser livränta

392

369

392

369

Summa pensionsförpliktelser PA-KL

9 287

8 914

9 469

9 054

         

Pensionsförpliktelser chefsavtal

14

4

14

4

Pensionsförpliktelser övrigt

12

11

12

11

Garantiåtaganden FPG/PRI

6

5

Summa totala pensionsförpliktelser

9 313

8 929

9 501

9 074

         

Särskild löneskatt

2 259

2 166

2 257

2 198

Summa pensionsförpliktelser och särskild löneskatt

11 572

11 095

11 758

11 272


Kommunen: Inlösen av pensionsförpliktelser inom ansvarsförbindelsen gjordes år 2001 med 420 mnkr, 2002 med 260 mnkr samt 2016 med 20 mnkr, sammantaget 700 mnkr. Göteborgs Stads överskottsmedel i försäkringen uppgår 2016-12-31 till 33 (37) mnkr.

 
Till Noter