Not 10 Kortfristiga fordringar

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Kundfordringar, koncernföretag

60

143

Kundfordringar

476

472

1 382

1 550

Fordringar moms

262

266

268

308

Fordringar hos staten

194

855

644

1 061

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 087

998

1 660

1 487

Övriga kortfristiga fordringar, koncernföretag

8 541

12 028

Övriga kortfristiga fordringar

455

828

774

1 176

Summa kortfristiga fordringar

11 075

   15 590

   4 728

   5 582Till Noter