Not 11 Eget kapital

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Ingående eget kapital

18 410

19 234

24 344

26 043

Övriga justeringar

518

21

Årets resultat

824

938

1 181

2 323

Utgående eget kapital

19 234

   20 172

   26 043

   28 387

         

Specifikation: Uppdelning av eget kapital

       

Resultatutjämningsreserv

657

869

Övrigt eget kapital

18 577

19 303

Utgående eget kapital

19 234

20 172


Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser, 8.2 Sammanställd redovisning, 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar samt 19 Nedskrivningar från och med 2016. Se not 19.


Till Noter