Not 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

     2016

     2015

     2016

Förråd och lager

21

24

418

419

Exploateringsfastigheter

486

540

707

735

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter

507

564

1 125

1 154

         

Specifikation: Exploateringsfastigheter

       

Ingående värde

293

486

470

707

Årets utgifter

171

266

332

301

Uttag bokfört värde

–10

–206

–110

–268

Omklassificering/omvärdering

32

–6

15

–5

Summa exploateringsfastigheter

486

540

707

735

 

Till Noter