Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Avskrivning immateriella tillgångar

–5

–6

–112

–107

Avskrivning byggnader och anläggningar

–859

–896

–2 217

–1 985

Avskrivning maskiner och inventarier

–286

–325

–1 671

–1 913

Nedskrivningar

–2

0

–990

–47

Summa avskrivningar och nedskrivningar

–1 152

–1 227

–4 990

–4 052


* Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.Till Noter