Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

 

   Kommunen

  Sammanställd
   redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Ränteintäkter från dotterbolag

429

367

Ränteintäkter

9

6

30

22

Resultat från aktier o andelar

9

5

441

116

Övriga finansiella intäkter

33

28

15

9

Summa finansiella intäkter

480

406

486

147

         

Räntekostnader

–527

–492

–976

–945

Ränta på pensionskostnader

–28

–29

–33

–34

Övriga finansiella kostnader

–28

–41

–33

–49

Summa finansiella kostnader

–583

–562

–1 042

–1 028

         

Finansnetto

–103

–156

–556

–881

         

Marknadsvärden ränteswappar

       

Säkrad låneskuld

3 808

7 224

38 255

38 841

Marknadsvärde ränteswappar

–171

–216

–1 495

–1 593

Säkrad skuld i utländsk valuta

3 865

3 232

3 865

3 232

Cross Currency swappar

–232

242

–232

242


Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.


Till Noter