Not 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

 

   Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Preliminära skatteintäkter innevarande år

23 653

25 199

23 653

25 199

Preliminär slutavräkning innevarande år

23

–113

23

–113

Slutavräkning föregående år

–41

23

–41

23

Summa skatteintäkter

23 635

25 109

23 635

25 109

         

Inkomstutjämning

2 842

2 844

2 842

2 844

Strukturbidrag

56

56

Kostnadsutjämning

–323

–302

–323

–302

Regleringsbidrag/avgift

–21

–19

–21

–19

LSS-utjämning

81

87

81

87

Generella bidrag

41

471

41

471

Kommunal fastighetsavgift

740

766

740

766

Summa kommunalekonomisk utjämning mm

3 416

3 847

3 416

3 847

         

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning med mera

   27 051

   28 956

   27 051

   28 956

 

Till Noter