Not 1 Verksamhetens intäkter

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Avgifter

2 273

2 364

7 125

7 543

Hyror och arrenden

1 213

1 250

7 403

7 643

Statsbidrag

2 264

3 254

2 177

3 256

EU-bidrag

15

25

14

29

Övriga bidrag

233

274

453

543

Aktiverat arbete

103

117

230

245

Försäljning verksamhet och entreprenad

2 098

2 080

2 213

2 937

Exploateringsintäkter

441

587

412

484

Realisationsvinster

59

71

176

646

Övriga intäkter

296

306

3 003

2 762

Summa verksamhetens intäkter

8 995

10 328

23 206

26 088

 
* Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 18.1 Intäkter från avgifter från och med 2016. Se not 19.Till Noter