Balansräkning

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2016

2017

2016

2017

TILLGÅNGAR

             

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

  Immateriella anläggningstillgångar

5

14

8

252

186

  Materiella anläggningstillgångar

5

24 381

26 990

80 335

84 420

  Finansiella anläggningstillgångar

8

26 771

33 457

454

3 511

Summa anläggningstillgångar

 

51 166

60 455

81 041

88 117

 

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

  Förråd, lager och exploateringsfastigheter

9

564

591

1 154

1 012

  Kortfristiga fordringar

10

15 590

14 132

5 582

4 834

  Kortfristiga placeringar

 

  Kassa och bank

 

850

1 005

1 320

1 380

Summa omsättningstillgångar

 

17 004

15 728

8 056

7 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

68 170

76 183

89 097

95 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

11

20 172

22 300

28 404

30 777

  – varav årets resultat

 

938

2 128

2 323

2 369

 

 

 

 

 

 

MINORITETSINTRESSE

 

255

137

 

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

 

  Avsättningar för pension och liknande förpliktelser

12

2 561

2 770

3 943

4 137

  Uppskjuten skatteskuld

 

3 502

3 573

  Övriga avsättningar

13

912

951

1 557

1 555

Summa avsättningar

 

3 473

3 721

9 002

9 265

 

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

 

  Långfristiga skulder

14

29 767

35 442

30 852

37 486

  Kortfristiga skulder

15

14 758

14 719

20 584

17 678

Summa skulder

 

44 525

50 161

51 436

55 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

68 170

76 183

89 097

95 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser
och ansvarsförbindelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar

16 17 18

15 844

15 814

13 818

12 710


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1 samt rättningar/justeringar,
se not 19.

För Borgensförbindelser och pensionsförpliktelser, se not 19 F.