Hållbar stad – öppen för världen

Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn. Göteborg har alltid varit öppen för människor och influenser från hela världen.

Detta präglar bland annat stadens varierade näringsliv, som kännetecknas av innovation, kreativitet och högt kunskaps- och teknikinnehåll. Inom Göteborgsregionen finns multinationella företag, småföretagare och kluster inom 750 olika branscher. Göteborg är också en student- stad med hundratals yrkesutbildningar, två universitet och 50 000 studenter.

Våra stora utmaningar: Just nu står Göteborg inför ett stort utvecklingssprång. Staden växer kraftigt för att kunna göra plats för 700 000 göteborgare år 2035, vilket är 150 000 fler än idag. En sådan förändring märks, och den kräver att vi tänker hållbart. De närmaste 20 åren ska vi bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Kollektivtrafiken ska utvecklas för att göra det lättare för människor att förflytta sig inom staden och arbetspendla hållbart.

Vårt uppdrag: Sveriges kommuner ansvarar för ett antal lagstadgade områden inom samhällsviktig verksamhet. Här ingår vård, skola och omsorg, men bland de obligatoriska uppgifterna finns även bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning, vattenförsörjning och räddningstjänst. Utöver dessa utförs frivilliga verksamheter som också är viktiga för samhället, till exempel fritids- och kulturverksamhet, parkskötsel och annan teknisk försörjning.

En vanlig arbetsdag: ansvarar vi för verksamhet för 30 000 barn i förskola, 57 000 barn och ungdomar i grundskola och 17 000 ungdomar i gymnasiet. 7 500 personer med funktionshinder får stöd och service, 8 000 får hemtjänst och 4 000 får omsorg på äldreboenden. Under året hade våra simhallar 1,1 miljoner och biblioteken 4,4 miljoner besök. Liseberg hade 3,1 miljoner gäster och museibesöken uppgick till 0,7 miljoner.

Så här används 100 kronor av skatte­pengarna: 90 procent går till vård, skola och omsorg.

Vår organisation: Göteborgs Stad leds innevarande mandatperiod av den styrande minoriteten Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och dess politiker väljs av medborgarna. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrel­sens, nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Våra anställda: Göteborgs Stad är den största arbetsgivaren i Göteborg med 55 000 personer som arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fack­förvaltningar eller kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att ut­veckla Göteborg för framtiden. Medelåldern för tillsvidare­- anställda i förvaltningarna är 45 år och andelen utrikes födda är 25 procent, vilket ungefär speglar befolkningens sammansättning i staden.

Vår styrning: Göteborgs Stads styrsystem är det ramverk av systematik, struktur och kultur som organisationen använder för att åstadkomma resultat i enlighet med uppdrag, krav och mål. Styrsystem utgår från lagar och övriga författningar som reglerar verksamheterna inom ett antal områden. Den politiska viljan tar form genom beslut om långsiktig inriktning, mål för den närmaste perioden och verksamheternas grundläggande uppdrag. Boende, besökare och näringsliv har genom sina dagliga kontakter med organisationen en påverkan på verksamheten.

Soluret symboliserar det ständigt pågående cykliska arbetet med att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Soluret drivs av utgångspunkterna och stöds av förutsättningarna.

Budgetbeslut ger verksamheten resurser för att nå mål och utföra uppdrag. Interna styrande dokument konkretiserar verksamhetsstyrningen. Vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar för att effektivt utföra uppgifter. Vi har uttalade förhållningssätt som vägleder oss i våra uppdrag.
En viktig del i styrsystemet är kvalitetssäkring och kontroll. Genom uppföljning och analys säkerställer vi resultat och låter förbättringsarbete och förnyelse ta vid när vi ser brister eller för att driva oss mot önskad utveckling. Verksamheternas egna uppföljning och kontroll är en grundbult i detta. Därutöver genomförs granskningar av olika parter. Kommunstyrelsen bedriver omfattande uppsikt över stadens olika verksamheter, stadsrevisionen gör löpande granskningar och det finns en rad externa tillsynsmyndigheter som kontrollerar verksamheten.

Hållbar utveckling: Göteborgs Stads budget är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. Där uttrycks bland annat ”Vi vill skapa ett jämlikt och hållbart Göteborg. Därför styr vi staden utifrån tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som är ömsesidigt beroende av varandra”. För respektive mål i budgeten finns utsedda nämnder och styrelser som processägare och har en ledande, samordnande och uppföljande roll i samverkan för att nå målen. Samverkan går tvärs igenom organisationen och berör både den kommunala sektorn och bolagssektorn.
Den kommunala sektorn arbetar uteslutande för en hållbar samhällsutveckling. Grunden ligger i vård, skola, omsorg, fritid och kultur tillsammans med myndighetsutövning som ger förutsättningar för individer, grupper och samhället att skapa hållbarhet i olika aspekter. Bolagssektorn, som bedrivs utifrån affärs­mässiga grunder, har motsvarande direktiv från budgeten att bidra utifrån sina villkor i detta arbete. Göteborgs Stads bolagssektor arbetar enligt EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning vilket innebär att företag ska inkludera hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. I korthet handlar det om att mäta, följa upp, beskriva och kommunicera en organisations påverkan på hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen visar hur ett företags värdekedja, från råvaror, leverantörer, produktion, marknadsföring, distribution, kunder och slutligen avfallshantering påverkar i de olika dimensionerna. Göteborgs Stadshus AB har tagit fram ett förslag till beslut avseende en gemensam struktur för hållbarhetsrapportering inom koncernen för att leva upp till lagkravet samt för att kunna visa hur alla bolag/kluster enskilt och tillsammans bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.

Hållbara affärer ger hållbar utveckling eller, om man så vill, hållbar utveckling ger hållbara affärer.

Hållbar utveckling på samhällsnivå: Utvecklingen i Göteborg påverkas av olika aktörer så som närings­liv, föreningsliv, kommunen, men även av alla som bor och vistas i staden och av förändringar i omvärlden som trender, teknikutveckling och lagstiftning.Göteborgs Stad följer och analyserar samhällsutvecklingen vilket bidrar till ökad förståelse för hur och i vilken utsträckning verksamheten påverkar samhällets utveckling. Uppföljningen av hållbar utveckling på samhällsnivå består av ett antal etablerade och långsik­tiga indikatorer och av analyser som översiktligt beskriver göteborgssamhällets utveckling inom de tre dimensionerna. Det är en föränderlig och successivt växande uppföljning som kan följas på länken http://statistik.goteborg.se/HU.

Miljönyckeltal: Nedan redovisas några miljönyckeltal som ger en bild över hur den verksamhet Göteborgs Stads bedriver utvecklats avseende påverkar på miljön.

Avfall
Antalet verksamheter som har möjlighet att sortera matavfall ökar stadigt. Det är enbart det restavfall och matavfall som kretslopp och vattennämnden har ansvar för att samla in och behandla vid stadens förvaltningar och bolag som ingår i statistiken. Antalet verksamheter 
varierar något över tid vilket försvårar analysen. Avfallstrenden är inte tydlig men bedömningen är att mängden utsorterat matavfall ökar. Annat avfall uppstår också i den mångfald av verksamheter som bedrivs i stadens regi, allt från förpackningar till byggavfall eller slagg från förbränning. Ökad resurshushållning är del av det lokala miljömålet God bebyggd miljö.

Ekologiska livsmedel
I kommunfullmäktiges budget finns ett uppdrag att andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 50 procent innan mandatperiodens slut. Göteborgs Stad köpte totalt in 46 procent ekologisk mat på ramavtal under 2017, mätt i kg. Från att som högst varit 48 procent 2016 så har andelen nu sjunkit. Även om utbudet av ekologisk mat har ökat över tid så är utbudet begränsat och volymtillgången ojämn på marknaden. Generellt är ekologisk mat dyrare än konventionell mat.

Energi
Göteborgs Stad äger ett stort antal bostäder och lokaler. Energieffektivisering är del av det lokala miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Göteborg har en strategi som sträcker sig till 2020. Utöver åtgärder i befintliga fastigheter så är all nyproduktion av förskolor och skolor lågenergibyggnader, oftast i nivå med passivhusstandard. Lokalnämnden har också antagit ett ambitiöst program för solenergi.

 

 

 

 

Växthusgaser från stadens tjänsteresor
Utsläpp av växthusgaser från stadens fordon har minskat successivt genom åren. Energieffektivare fordon och större andel fossilfritt bränsle har bidragit till minskningen. Utsläppen för de flygresor som görs ligger mer konstant medan utsläpp från privatbilar som används i tjänsten har minskat något. Staden arbetar sedan många år för ökad användning av miljöfordon.Kommunfullmäktige beslutade under året om en reviderad plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon. Staden har även riktlinjer och policy för resor som styr val av färdsätt samt arbetar med intern klimatkompensation.