Göteborgs Stads verksamhet

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder och i bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB under året. Blocket delas upp i verksamhetsområden enligt kommunfullmäktiges budget. Inom varje område beskrivs utveckling, viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv.

Utbildning

Individ och familj

Personer med funktionsnedsättning

Äldre och sjukvård i hemmet

Kultur och fritid

Bebyggelse och bostad

Trafik

Klimat och miljö

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Näringsliv och turism

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Folkhälsa

Barn