Finansiell analys och räkenskaper

Med Göteborgs kommun avses nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. I detta block analyseras kommunens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv. I blocket återfinns även en sammanställning över finansiella nyckeltal och avslutningsvis görs en kort beskrivning av stadsdelsnämndernas och facknämndernas ekonomiska utfall följt av kommunens driftsredovisning.

Finansiell analys av Göteborgs kommun

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning
och resultatutjämningsreserv


Finansiella nyckeltal – kommunen

Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall

Facknämnder – ekonomiskt utfall

Driftsredovisning