Individ och familj

Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. Göteborgs Stads verksamheter inom individ- och familje­omsorgen gör det möjligt för människor att leva ett tryggt och självständigt liv. Fler göteborgare kunde under året försörja sig själva och sina familjer på egen hand. Samtidigt fortsatte bostadsbristen vara en utmaning. Fler personer sökte stöd av socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende.

Viktigt förbättringsarbete 
för egen försörjning
Den goda konjunkturen och målmedvetet arbete för att stödja personer att komma i arbete har bidragit till att många fler göteborgare fått en egen försörjning. Stadsdelarna har olika förutsättningar att dra fördelar av den goda konjunkturen för att minska beroendet av försörjningsstöd.

Färre hushåll med ekonomiskt bistånd
Färre hushåll får försörjningsstöd i mer än 10 månader och andelen försörjningsstöd som går till ungdomar under 25 år minskar med nästan 10 procent. Det totala antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd i stadsdelarna har minskat med nästan 800 per månad vilket innebär en minskning med totalt cirka 62 miljoner kronor under 2017.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd stannade på 
970 miljoner kronor för 2017 och berörde sammantaget knappt 17 300 hushåll.
Bostadsbrist
Bostadsbrist och trångboddhet är riskfaktorer som påverkar möjligheterna för människor och familjer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden att leva ett självständigt liv. Bostadsbristen har medfört höga kostnader för köpta boendelösningar och en stor arbetsbelastning för sektorns medarbetare. Trots kraftsamling inom staden har utvecklingen gått åt fel håll. Kostnaderna för socialt boende har ökat med 12 procent. Detta är en något högre ökning än 2016, men i nivå med tidigare år. Ökningen avser akut hjälp med ”tak över huvudet” till hushåll som inte behöver annat stöd än boende samt bistånd till hushåll med behov av skydd (våld i nära relationer). Däremot har boende 
med stöd för personer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa minskat något.
Mottagandet av nyanlända har inneburit en stor utmaning och ansträngningar har gjorts för att få fram boendelösningar, både i form av genomgångsbostäder och mer långsiktiga bostadslösningar.I en satsning via Förvaltnings AB Framtiden har 
staden beslutat att ta fram 500 bostäder till bostadslösa barnfamiljer. Denna satsning har vid årsskiftet löst bostadssituationen för 400 barnfamiljer med samman-taget 1 000 barn.Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015–2018 har utarbetats i bred samverkan mellan bolag, förvaltningar och den idéburna sektorn. Planen beskriver hur staden ska gå tillväga för att minska hemlösheten fram till 2018. I juni 2017 följdes planen upp och tre av målen har en positiv utveckling, exempelvis har totalt cirka 80 personer fått bostad genom arbetssättet Bostad först.Under året har sektorn bedrivit ett utvecklingsarbete för att skapa en samordnad planerings- och inköpsorganisation för inköp i syfte att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Verksamheten startar under våren 2018.
Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018–2020
Göteborgs Stads nya plan för att ge stöd och hjälp till människor med etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel antogs av kommunfullmäktige i mitten av september. Planen är ett övergripande styrdokument där syftet är att samordna stadens gemensamma resurser så att alla får mer likvärdig hjälp, oavsett var de bor. Behoven av stöd och behandling kan se olika ut men alla människor har rätt att få tillgång till individuellt utformat stöd.
Arbetet med planen har varit intensivt och många medarbetare i staden och samverkanspartners har varit delaktiga. Under hösten 2017 har spridning och implementering av planens aktiviteter påbörjats. Spridningskonferenser riktade till medarbetare och chefer som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i Göteborgs Stad har genomförts.
Den sociala barn- och ungdomsvården
Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat under de senaste åren och har under 2017 fortsatt öka. Ett intensivt arbete för att förbättra vården för de mest utsatta barnen pågick under hela 2017. Nämnderna har arbetat intensivt med att uppfylla lagkravet om en utredningstid om max fyra månader och några har under året kommit till rätta med bristerna. Flera nämnder har trots det fortfarande svårt att uppfylla lagkravet. Arbetet med att säkra kvaliteten har fortsatt hög prioritet.
Antalet ensamkommande barn som anvisats till Göteborg har fortsatt att minska under 2017, som ett resultat av den ändrade statliga migrationspolitiken. Under 2017 har en stor andel av de ensamkommande barnen nått myndig ålder och i normalfallet övergår då ansvaret för boendet för personerna som är asylsökande till migrationsverket. Det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn som infördes 1 juli 2017 innebär generellt lägre ersättning till kommunen jämfört med tidigare ersättningssystem, och medför kostnader för staden på upp till 40–45 miljoner kronor år 2017. De nya ersättningarna tillsammans med ett färre antal ensamkommande barn har inneburit ett omfattande omställningsarbete i verksamheten.
Arbetsmiljö, rekrytering och 
stabil bemanning
Arbetsmiljön och svårigheterna att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och erfarenhet har stått i fokus även 2017. Socialsekreterarna är ofta unga och oerfarna och därför har kompetensfrågorna haft fortsatt hög prioritet. Bemanningssituationen innebär risker för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Arbete pågår med att komma till rätta med svårigheterna utifrån stadens handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö. Arbetet kräver uthållighet och nytänkande.

Individ- och familjeomsorgens 
kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder beskriver sektorns kvalitetsarbete. Rapporten innehåller analyser och slutsatser samt förbättringsområden för verksamhetens olika områden.
Det gemensamma arbetet med utvecklingen av socialtjänstens processer ger stöd i sektorns arbete och får ett särskilt värde i den personalsituation som råder inom sektorn. Utifrån brister som redovisades i föregående års kvalitetsrapport har det bedrivits ett utvecklingsarbete gällande avvikelsehanteringen. Samverkan och samordning framhålls av nämnderna som ett angeläget utvecklingsområde. Såväl intern som extern samverkan/samordning behöver fortsatt utvecklas.

Framtidsfrågor

• Effektivisera socialtjänsten genom digitalisering
• Skapa förutsättningar för en stabil personalsituation