Kassaflödesanalys

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

 

 

  Resultat före finansiella poster

1 087

2 263

3 667

3 495

  Justering för ej likvidpåverkande poster

1 315

1 588

4 523

4 711

  Erhållen/erlagd ränta

-148

-135

-983

-877

  Betald skatt

-23

-73

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

2 254

3 716

7 184

7 256

 

 

 

 

 

  Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar

-806

-501

-611

938

  Ökning (–) / minskning (+) förråd och lager

-3

-4

29

63

  Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

436

719

635

783

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 881

3 930

7 237

9 040

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

  

  

  

  

  Investering i immateriella anläggningstillgångar

-10

-4

-51

-29

  Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0

  Investering i materiella anläggningstillgångar

-2 910

-3 596

-7 594

-8 541

  Försäljning av materiella anläggningstillgångar

77

107

303

592

  Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

-421

-184

  Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

479

200

Kassaflöde från investeringsverksamheten

   -2 843

   -3 493

   -7 284

   -7 962

 

 

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

  Nyupptagna lån

7 072

9 440

7 322

11 430

  Amortering av långfristiga skulder*

-4 090

-4 297

-6 282

-9 212

  Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

110

-592

-653

-36

  Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar

-2 404

-4 699

-243

-3 056

  Utdelning/aktieägartillskott

-13

-8

  Minskning av avsättning på grund av utbetalning

-239

-117

-466

-119

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

449

-265

-335

-1 001

 

 

 

 

 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

-25

-17

-25

-17

Årets kassaflöde

-538

155

-407

60

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

1 388

850

1 727

1 320

Likvida medel vid årets slut

850

1 005

1 320

1 380

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

  

   

  

 

  Av- och nedskrivningar

942

1 400

4 058

5 132

  Avsättningar - nya och upplösta

228

378

899

333

  Övriga ej likvidpåverkande poster

145

-188

-434

-754

Summa ej likvidpåverkande poster

1 315

1 590

4 523

4 711

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION AV AMORTERING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER

 

 

 

 

  Amortering ingående omklassificerade kortfristiga skulder

3 820

3 152

6 012

8 067

  Amortering långfristiga skulder

270

1 145

270

1 145

Summa amortering

4 090

4 297

6 282

9 212


* Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder.

Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året.
Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt metod. Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt åter­läggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar, avsättningar etcetera har justerats med årets förändring i rörelsekapital (lager, kortfristiga rörelse­fordringar och kortfristiga skulder). Detta flöde är för kommunen 3 930 mnkr respektive 9 040 mnkr i den sammanställda redovisningen.Kassaflödet inom investeringsverksamheten (likviditetspåverkan avseende förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar) uppgår för kommunens del till -3 493 mnkr respektive -7 962 mnkr i sammanställd redovisning.Kassaflödet från finansieringsverksamheten är -265 mnkr i kommunen. I den sammanställda redovisningen har flödet totalt sett minskat, -1 001 mnkr. Låneskuldens del i den sammanställda redovisningen har ökat med totalt 2 218 mnkr, men den totala minskningen beror på att övriga poster uppvisar en minskning främst på grund av en placering samt utbetalda avsättningar.Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) är i princip oförändrad sett både till kommunen och den sammanställda redovisningen, 155 respektive 60 mnkr. Detta är en medveten strategi då marknadens negativa ränta ger en kostnad för att ha banktillgodohavanden.