Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Stadens arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter har varit till nytta för medborgare och brukare, men stora variationer finns i vilken omfattning verksamheterna tar sig an arbetet.

Viktigt förbättringsarbete för att tillgodose möjligheterna att få en likvärdig tillgång till stadens tjänster och service
Människor i alla åldrar, av olika kön och med olika bakgrund har i större utsträckning besökt olika kultu­r­evenemang efter det att utbudet breddats. Kulturför­valt­ningen, samt bolagen Göteborg & Co AB och Got Event AB är organisationer som systematiskt sett över sina utställningar, scenkonstföreställningar och programverksamhet.
Både stadsdelar, fackförvaltningar och bolag har börjat inkludera ett likabehandlingsperspektiv i sina verksamhets- och affärsplaner för att få en bättre systematik i mänskliga rättighetsarbetet. Syftet är att när rutiner, prioriteringar och beslut ändras får de som är i kontakt med verksamheterna sina rättigheter bättre tillgodosedda.Dessa organisationer tillsammans med Liseberg AB, har också arbetat systematiskt för att andelen anlitade kulturutövare ska bli jämställt. Arbetet har lett till att en lika stor andel verk av kvinnliga och manliga konstnärer förvärvats till konstmuseet och att andelen kvinnliga och manliga artister på stadens scener blivit jämn. Även idrotts- och föreningsförvaltningen och park- och naturförvaltningen har systematiskt arbetat in ett jämställdhetsperspektiv när de planerat nya anläggningar och park- och naturområden. Ett exempel är Vasaparkens lekpark där utformningen har gjorts utifrån ett jämställdhetsperspektiv.De flesta av stadens förvaltningar och bolag tar fram likabehandlingsplaner utifrån ett arbetsgivarperspektiv, men planerna har inte bidragit till samma positiva utveckling som ovan.
Satsningar för ökad integration och rätt till arbete och bostad
Satsningar har gjorts under året med fokus på rättighetsfrågor. Bland annat har Älvstranden AB i samverkan med näringslivet utvecklat arbetssätt som möjliggör att alla oavsett bakgrund ska ha lika rätt till den centrala delen av staden. Ett av projekten är Vattenvana, som i samverkan med seglarsällskapet GKSS, har skapat möten och ömsesidig integration för nästan 600 barn och unga. Även förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har haft projekt under året för att korta vägen till arbete eller studier för utrikesfödda och nyanlända. Vidare har Framtidenkoncernen tagit fram en gemensam uthyrningspolicy, där de tidigare kraven på inkomstnivåer och boendereferenser tagits bort för att säkerställa att lägenheter fördelas rättvist.

Stöd till elever för att bryta köns­stereotypa utbildnings- och yrkesval
Studie- och yrkesvägledningen har en viktig roll i att stödja elever till att förhålla sig kritiska till normer och värderingar kring utbildning och yrkesval. Med stöd av Vägledningscentrum började samtliga gymnasieskolor ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar under läsåret 2017/2018. Även ett motsvarande arbete på 35 grundskolor avslutades 2017 med hjälp av centrat. Under året har centrat även bedrivit ett arbete med all personal kring normkritik, demokrati och mänskliga rättigheter. Olika metoder håller på att tas fram som kan användas ute på skolorna.

Ökat antal anmälningar om kränkande behandling på skolor
Under senare år har rektorerna fått information om lagstiftning och rutiner i händelse av att en elev blir utsatt för kränkande behandling. Insatserna har fått effekt då antalet anmälningar ökat betydligt. Många skolor har bland annat arrangerat temadagar kring mänskliga rättigheter. Det förebyggande arbetet med fokus på normer behöver dock utvecklas och en kartläggning har påbörjats för att se vilka de största utmaningarna är.

Kunskapshöjande satsningar på mänskliga rättigheter
Som en del av det förstärkta uppdrag staden fått i och med att EuroPride, Europas största hbtq-arrangemang, för första gången firas i Göteborg 2018, inledde stadsledningskontoret och Stadsteatern ett samarbete hösten 2017. I slutet av november genomfördes tre dagar på Stadsteatern med kompetenshöjande seminarier och samtal för anställda i staden. Den kunskapshöjande mobiliseringen fortsätter under 2018.
Andra utbildningar riktade till stadens medarbetare har fokuserat på att öka kunskapen för och förståelsen om hur rasism påverkar människors villkor och samhällets utveckling. Ett annat fokusområde har varit nationella minoriteter och vad det innebär att ingå i det finska förvaltningsområdet.Levande Historia, vars syfte är att stödja satsningar inom skolan i demokrati och mänskliga rättigheter, har i samverkan med olika nätverk och aktörer haft aktiviteter med kulturinslag för att nå målgruppen ungdomar. Levande Historia har under året även medverkat till genomförandet av studiedagar för lärare.
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer har bildats
Rådet består av representanter från den romska mino­riteten och politiker från kommunstyrelsen. Under hösten har rådet haft två sammanträden. Rådet som ska agera som rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som rör den nationella minoriteten romers levnadsvillkor kommer att fokusera på utbildning och språk samt socialtjänst och boende.

Staden har fått sin första hbtq-plan
Staden fick 2017 sin första plan med fokus på hbtq-­personers livsvillkor. Utifrån denna påbörjade i höstas Göteborgs universitet, på uppdrag av stadsledningskontoret, en större studie om arbetsmiljön för hbtq-personer anställda i staden. Studien kommer att presenteras sommaren 2018. Likaså utförde Nationella sekretariatet för genusforskning en förnyad normkritisk granskning av stadens hemsida goteborg.se på uppdrag av konsument- och medborgarservice. Granskningen kommer att presenteras i februari 2018.

Höjd ambition i arbetet mot heders­relaterat våld och förtryck
En person med samordningsuppdrag för att koordinera och stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har tillsatts. För att säkerställa alla göteborgares, särskilt ungas, rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck har även en kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtryckets omfattning och karaktär påbörjats. Den görs tillsammans med Stockholm och Malmö, ska presenteras under 2018 och har en intersektionell ansats där hbtq-personers utsatthet kommer att belysas. Parallellt med kartläggningen har även arbetet med en plan mot hedersrelaterat våld och förtryck påbörjats.

Framtidsfrågor

• Motverka en ökad polarisering i Göteborg
• Bidra till att skapa likvärdig tillgång till stadens tjänster och service
• Motverka stereotypa normer kring kön i arbetet mot våld