Finansiella nyckeltal – kommunen

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

Skatteintäktsutveckling

4,1

3,6

4,8

7,0

5,0

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster

3,7

4,2

4,8

6,0

0,9

 

 

 

 

 

 

Driftkostnadsandel

96

100

97

97

93

  -varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)

94

95

93

92

90

  -varav planenliga avskrivningar

3,3

3,4

4,3

4,3

4,6

  -varav finansnetto

0,3

-0,5

0,4

0,5

-2,0

  -varav jämförelsestörande engångsposter

-0,7

1,8

-0,7

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Årets resultat exklusive jämförelse- och extraordinära poster
/ skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

2,9

2,4

2,3

3,2

7,0

Årets resultat exklusive extraordinära poster / skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning

3,6

0,5

3

3,2

7,0

Årets resultat / skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning

38,5

1,5

3,0

3,2

7,0

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets bruttoinvesteringar

72

46

89

86

103

Bruttoinvesteringar / bruttokostnader

7,8

6,8

6,5

6,8

9,0

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar

108

58

99

97

121

Nettoinvesteringar / bruttokostnader

5,2

5,4

5,8

6,1

7,7

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar / avskrivningar

-193

-200

-173

-181

-209

 

 

 

 

 

 

Soliditet enligt balansräkningen

35

32

31

30

29

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

11

11

12

13

15

 

 

 

 

 

 

Total skuld- och avsättningsgrad

65

68

69

70

71

  -varav avsättningsgrad

5,9

6,0

5,6

5,1

4,9

  -varav kortfristig skuldsättningsgrad

24

27

25

22

19

  -varav långfristig skuldsättningsgrad

35

35

39

44

47

 

 

 

 

 

 

Primärkommunal skattesats (%)

21,12

21,12

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

 

 

Kassalikviditet

66

70

81

111

103

Finansiella nettotillgångar (mnkr)

-5 367

-6 074

-8 021

-10 550

 -10 763

Nettolåneskuld (kommunens räntebärande låneskuld) (mnkr)

-2 638

-2 518

-3 315

-4 514

-4 260

 

Jämförelsesiffror för 2016 har justerats i förekommande fall utifrån ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 18.1 samt rättning/justeringar, se not 19. Övriga tidigare år har inte justerats.