Redovisningsprinciper

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag. För detta krävs att olika redovisningsprinciper beskrivs på ett öppet och informativt sätt. I detta avsnitt beskrivs de principer som används av Göteborgs Stad.

De kommunala bolagens redovisning tillämpas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1), medan den kommunala sektorns redovisning regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Vid upprättande av kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. Årsredovisningen är upprättad enligt detta regelverk med undantag för vissa delar av rekommendationen 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, med avsteg vad gäller val av konsolideringsmetod. Avsteg från rekommendationerna och orsak till dessa redovisas under respektive rubrik nedan.
Förändrade redovisningsprinciper 2017
Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2017 vid nyanskaffning av byggnader och tekniska anläggningar, utifrån RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.
Förändringen innebär att poster som tidigare klassificerades som driftkostnad för löpande underhåll nu i större utsträckning hanteras som reinvestering. I budget för 2017 överfördes ca 250 mnkr från drift- till investeringsbudget baserat på nämndernas beräkning (deras bedömning är sammantaget att utfallet är i nivå med budget). Effekten på årets – och kommande års – 
avskrivningskostnad från den nya principen bör bli 
en ökande kostnad. För 2017 uppgår ökningen till 
ca 2 mnkr, då den enbart påverkas av innevarande 
års aktivering.Komponentredovisning tillämpas inte på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i bruk till och med 2016-12-31. Komponentredovisning av befintligt bestånd kan komma att övervägas i ett senare skede i de fall arbetsinsatsen bedöms stå i proportion till nytta och väsentlighet. Detta kommer att utredas under 2018.
Rättningar/justeringar
Enligt RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning ska en avgift eller ett bidrag som är hänförbart till en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Göteborgs Stad ändrade princip till att bruttoredovisa bidrag och gatukostnadsersättningar i nya projekt för exploatering och investering från och med 2013. Tidigare reducerade inkomsterna anläggningsvärdet på tillgångssidan. För projekt påbörjade före 2013 tillämpades då fortsatt de äldre redovisningsprinciperna. Från och med 2017 tillämpar Göteborgs Stad bruttoredovisning för bidrag och gatukostnadsersättningar fullt ut. Inkomsten tas upp som en skuld som sedan periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Rättning av utfall från och med 2010/2011 har gjorts i jämförelsetal för 2016 med totalt 1 243 mnkr på både tillgångs- och skuldsidan, samt i resultatet +/- 17 mnkr (se not 19 A).

Övriga ändringar mellan poster i balansräkningen 
för jämförelseåret 2016:
- 
felaktigt bokförd försäljning 2016 av fastighet med 17 mnkr (se not 19 B)
- 
ändrad bokföring av framtida åtaganden inom exploateringsverksamheten med 42 mnkr (se not 19 C)
- 
ändrad bokföring avseende oreglerade skador i 
försäkringssammanhang med 96 mnkr (se not 19 D)
Jämförelsetal för 2016 har också omräknats inom linjen avseende:
- 
pensionsförpliktelse och löneskatt avseende Räddningstjänsten, minskad med 50 mnkr (se not 19 E)
- 
felsummerat belopp för framtida leasingavgifter, minskad med 1 083 mnkr (se not 19 F)
Övriga förekommande jämförelseår är inte omräknade.

Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta all verksamhet som bedrivs av kommunen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande och rättvisande bild av 
Göteborgs Stads totala ekonomiska ställning och resultat oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. I den sammanställda redovisningen för Göteborgs Stad ingår alla nämnder och samtliga bolag samt kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Kommunkoncernens sammansättning framgår av sammanställningen i avsnitt Göteborgs Stads organisation (se block 1).
Kassaflödesanalysen i den sammanställda redovisningen är baserad på de rapporterade kassaflödesanalyserna för de underliggande enheterna och med elimineringar för interna transaktioner.Koncernernas bokslut används som underlag för 
konsolidering av den sammanställda redovisningen. 
Interna mellanhavanden samt interna vinster av väsentlig betydelse har eliminerats.
Konsolideringsprinciper
Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen tillämpas full konsolidering vilket innebär att bolags samtliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- och resultaträkningen. Som dotterbolag redovisas bolag med ett bestämmande inflytande, röstandel över 50 procent. För dotterbolag hanteras minoritetens andel som en avdragspost i årets resultat och under eget kapital.
Intressebolag är bolag som inte är dotterbolag, men med ett långsiktigt direkt eller indirekt innehav om minst 20 och högst 50 procent. För intressebolag tillämpas kapitalandelsmetoden vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader elimineras. Koncernens del av intressebolagens verksamhet redovisas istället som separat post i resultaträkningen (resultat från aktier och andelar) samt som separat post i balansräkningen (aktier och andelar samt kapitalandelsfond).Avyttrade dotterföretag inkluderas i resultatet till och med avyttringstidpunkten. Vid förvärv av dotterföretag inkluderas resultat från och med förvärvstidpunkten.Använda konsolideringsmetoder är i linje med bolagssektorns regelverk K3 men är ett avsteg från rekommendationerna i RKR 8.2 som föreskriver proportionell konsolidering. Göteborgs Stad har endast ett fåtal dotterbolag som inte är helägda och intressebolagen är få och av mindre ekonomiskt omfång. Mot bakgrund av detta bedöms använda konsolideringsmetoder inte ge väsentliga avvikelser utan ge en rättvisande bild av resultat och ställning liksom ett fullgott underlag för analys och styrning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver i enskilda bolag delas upp i en del eget kapital, vilken redovisas som bundet eget kapital, samt i en del som uppskjuten skatteskuld. I delägda kommunalförbund samt dotterbolag redovisas utomstående aktieägares andel av eget kapital samt obeskattade reserver som minoritetsintresse. I resultaträkningen redovisas utomstående aktieägares, minoritetens, andel av resultat efter skatt.

Jämförelsestörande- och 
extraordinära poster
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamhetens betraktas och redovisas som extraordinära poster.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Post ska uppgå till ett väsentligt belopp och vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.Både extraordinära och jämförelsestörande poster särredovisas på egna rader i resultaträkningen och som not till resultaträkningen. Se not 3.
Intäkter
Skatteintäkter
Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga taxeringen och den redovisade 
skatteintäkten för föregående år. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. Se not 6.

Övriga intäkter
Göteborg Energi AB intäktsför i sin helhet anslutningsavgifter för el, gas och fjärrvärme enligt K3 i samband med påbörjad leverans av anslutningen. De externa anslutningsavgifterna uppgick 2017 till 58,8 mnkr (61,6 mnkr). I den sammanställda redovisningen har posten justerats till förutbetald intäkt och periodiseras över fem år i enlighet med RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Se not 1 och 14.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften.
Från och med 2017 tillämpas komponentavskrivning vid nyanskaffning av byggnader och anläggningar i enlighet med RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. 
I tabell nedan framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till och med 2016. Jämte dessa framgår 
bolagens tillämpade avskrivningstider.                                   Lånekostnader i samband med investeringar
Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader redovisas enligt huvudmetod eller enligt alternativregel. Göteborgs kommun tillämpar sedan 2014 huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna direkt belastar resultatet. Bolagssektorn följer alternativregeln som innebär att lånekostnaderna under vissa förutsättningar får belasta anläggningens anskaffningsvärde. I den sammanställda redovisningen har lånekostnader aktiverats med 21 mnkr (18 mnkr), beräknade på en räntesats om 2 %.

Anläggningstillgångar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: Inom Göteborgs Stad betraktas tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Gränsen gäller gemensamt för 
materiella och immateriella tillgångar liksom för finansiella leasingavtal.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I den sammanställda redovisningen består immateriella anläggningstillgångar av bland *För kretslopp och vatten 5-50 annat goodwill. Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar,

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Se not 5.
Från och med 2017 tillämpar Göteborgs Stad fullt 
ut bruttoredovisning för bidrag och gatukostnadsersättningar enligt RKR18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Inkomsten tas upp som en skuld som sedan periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.Ingångna avtal om lämnade bidrag av staten eller annan juridisk person för investeringar i anläggningstillgång som Göteborgs Stad inte kommer att äga eller förfoga över, redovisas som kostnad i resultaträkningen och avsättning i balansräkningen när avtal tecknas.Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar tillämpas från och med 2017 för byggnader och tekniska anläggningar vid nyanskaffning.
Leasing
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunens investeringar i lös egendom från och med år 2007 finansieras genom leasing, med det kommunala bolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) som leasegivare.
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing ska redovisas som anläggningstillgång. Tillgångarnas värde skrivs av med samma modell och avskrivningstid som om de varit köpta. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och ränta.
Göteborgs Stad har i huvudsak tre större leasegivare. Vid klassificering av avtalen är de avtal med GSL som rör maskiner och inventarier bedömda att vara finansiell leasing. Avtalen medför här en ekonomisk risk för leasetagaren som gör att leasingen går att jämföra med köp av tillgången. De avtal som rör fordonsleasing med GSL är fortsatt klassificerade som operationell leasing eftersom den ekonomiska risken i dessa avtal vilar på leasegivaren. Avtalen med Västra Götalandsregionen om hantering av hjälpmedel klassificeras som operationell leasing på grund av avtalens karaktär.Framtida minimileaseavgifter beräknas utifrån uppgifter från leasegivaren och anges som en förpliktelse inom linjen. Se not 18.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas som långfristiga eller kortfristiga poster beroende på deras karaktär. Omklassificering till kortfristig sker när 
posten ändrar karaktär eller då den finansiella posten inte förlängs.

Skulder och avsättningar
Pensioner
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den lag-stadgade blandmodellen. Det innebär att all pension som intjänats före år 1998 i tidigare pensionsavtal redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. Framtida förväntad särskild löneskatt tas också upp inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Se not 17.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Under avsättningar reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen pensionsavsättning. Se not 12.Avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt ingår i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter under kortfristiga skulder. Se not 15.Göteborgs Stad beräknar aktuell pensionsskuld för anställda i kommunen enligt angivna riktlinjer, RIPS 17. Pensionsåtaganden för personer anställda i de 
kommunala bolagen redovisas enligt BFN K3.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallo-tidpunkt eller belopp och avser, för kommunens del, endast formella förpliktelser.
Avsättningar för deponier har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes år 2010 och som kompletterades med en utredning om lakvatten under 2015. Kalkylen uppdateras löpande. För avsättning deponier görs ingen nuvärdesberäkning och Göteborgs Stad följer därmed i dessa delar inte RKR 10.2 Avsättningar och ansvars-förbindelser. Avsättningen togs i anspråk under 2017 med 1 mnkr för återställande åtgärder. Resterande avsättning tas i anspråk när investeringen för omhändertagande av lakvatten tas i bruk.Kommunfullmäktige beslutade 2012 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mnkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Ianspråktagande av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelsestörande poster i respektive års resultaträkning. Fonden redovisas i balansräkningen som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendationen, RKR 10.2, ställer som krav på en avsättning eftersom någon tydlig förpliktelse inte föreligger. Vid årsskiftet kvarstår 27 mnkr (45 mnkr). Kvarvarande medel har beslutats i budget för 2018 att användas till Utveckla ett hållbart arbetsliv.Enligt RKR 10.2 ska informella förpliktelser som redovisats som avsättningar i kommunala bolag om-klassificeras till ansvarsförbindelser i den sammanställda redovisningen. Avsättningar överstigande 5 mnkr har prövats. Se not 13.
Nedskrivningar
Enligt RKR 19 Nedskrivningar ska en värdering göras om servicepotential kvarstår för de nedskrivningar som gjorts inom de kommunala bolagen. Värderingen avser anläggningstillgångar som helt eller delvis är skattefinansierade och/eller regleras av självkostnadsprincipen. Nedskrivningar överstigande 5 mnkr har prövats.

Poster inom linjen
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning därtill.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandegraden, redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns kommunens borgensåtagande, den del av pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt leasing. Se not 16, 17 och 18.