Not 15 Kortfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Skulder till koncernföretag

2 621

2 031

Skulder till banker och kreditinstitut

5 832

5 546

10 747

6 920

Leverantörsskulder

1 957

2 315

2 830

3 248

Personalens skatter

282

300

330

352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter*

3 799

3 958

5 936

6 009

Övriga kortfristiga skulder

267

569

741

1 149

Summa kortfristiga skulder

14 758

14 719

20 584

17 678


I denna post ingår för kommunen avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt på 848 (798) mnkr.
Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av rättningar/justeringar, se not 19 C och 19 D.

Till Noter