Not 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

Kommunen

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
reserv

Pågående
nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
anläggningar

Därav
finansiell
leasing

Summa

Anskaffningsvärde

79

30 259

514

4 183

3 126

2 285

38 161

Ack uppskrivningar

Ack avskrivningar

-36

-11 887

-95

0

-1 691

-1 247

-13 709

Ack nedskrivningar

-29

-28

-57

Ingående bokfört värde

14

18 344

419

4 183

1 435

1 038

24 395

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar

4

1 060

17

3 415

59

394

4 555

Försäljning/utrangering

-4

-19

0

0

-391

-23

Avskrivningar

-4

-1 005

-5

-386

-339

-1 400

Återförda nedskrivningar

Nedskrivningar

Uppskrivning

Omklassificeringar/överföringar

-2

-156

-4

-437

70

0

-529

Utgående bokfört värde

8

18 224

427

7 161

1 178

702

26 998

 

Sammanställd redovisning

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
reserv

Pågående
nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
anläggningar

Därav
finansiell
leasing

Summa

Anskaffningsvärde

1 203

87 986

514

6 397

34 474

130 574

Ack uppskrivningar

3 436

3 436

Ack avskrivningar

-895

-33 214

-95

-17 104

-51 308

Ack nedskrivningar

-56

-521

0

-31

-1 505

-2 113

Ingående bokfört värde

252

57 687

419

6 366

15 865

80 589

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar

29

1 467

17

6 244

1 693

9 450

Försäljning/utrangering

65

-146

0

-52

-155

-288

Avskrivningar

-77

-2 405

-5

0

-1 711

-4 198

Återförda nedskrivningar

6

1

7

Nedskrivningar

-23

-150

-54

-227

Uppskrivning

0

0

Omklassificeringar/överföringar

-83

1 474

-4

-1 784

-330

-727

Utgående bokfört värde

186

58 060

427

10 624

15 309

84 606


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1 samt rättningar/justeringar,
se not 19 A och 19 B.

Till Noter