Not 17 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Pensionsförpliktelser PA-KL aktiva

3 780

3 524

3 787

3 530

Pensionsförpliktelser PA-KL pensionärer

4 765

4 840

4 858

4 931

Pensionsförpliktelser livränta

369

363

369

363

Summa pensionsförpliktelser PA-KL

8 914

8 727

9 014

8 824

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser chefsavtal

4

4

Pensionsförpliktelser övrigt

11

10

11

10

Garantiåtaganden FPG/PRI

5

5

Summa totala pensionsförpliktelser

8 929

8 737

9 034

8 839

 

 

 

 

 

Särskild löneskatt

2 166

2 120

2 188

2 142

Summa pensionsförpliktelser och särskild löneskatt

11 095

10 857

11 222

10 981


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av rättningar/justeringar, se not 19 E.

Kommunen: Inlösen av pensionsförpliktelser inom ansvarsförbindelsen gjordes år 2001 med 420 mnkr, 2002 med 260 mnkr samt 2016 med 20 mnkr, sammantaget 700 mnkr. Göteborgs Stads överskottsmedel i försäkringen uppgår 2017-12-31 till 56 (33) mnkr.

Till Noter