Not 1 Verksamhetens intäkter

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Avgifter

2 364

2 412

7 543

7 307

Hyror och arrenden

1 250

1 321

7 643

7 753

Statsbidrag

3 254

3 084

3 256

3 086

EU-bidrag

25

35

29

35

Övriga bidrag

274

125

543

329

Aktiverat arbete

117

158

245

285

Försäljning verksamhet och entreprenad

2 080

2 207

2 937

3 058

Exploateringsintäkter

587

993

484

772

Realisationsvinster

71

98

646

320

Övriga intäkter

323

433

2 779

2 813

Summa verksamhetens intäkter

10 345

10 866

26 105

25 758


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1, se not 19 A.

Till Noter