Not 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Preliminära skatteintäkter innevarande år

25 199

26 656

25 199

26 656

Preliminär slutavräkning innevarande år

-113

-113

-113

-113

Slutavräkning föregående år

23

29

23

29

Summa skatteintäkter

25 109

26 572

25 109

26 572

 

 

 

 

 

Inkomstutjämning

2 844

2 827

2 844

2 827

Strukturbidrag

Kostnadsutjämning

-302

-314

-302

-314

Regleringsbidrag/avgift

-19

-5

-19

-5

LSS-utjämning

87

150

87

150

Generella bidrag

471

376

471

376

Kommunal fastighetsavgift

766

793

766

793

Summa kommunalekonomisk utjämning mm

3 847

3 827

3 847

3 827

         

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning med mera

28 956

30 399

28 956

30 399


Till Noter