Definitioner

Aktualiseringsgrad:
Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar:
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten, till exempel byggnader. Kan även vara immateriella så som goodwill eller finansiella som till exempel aktier.

Avkastning på eget kapital (1) respektive totalt 
kapital (2):
1) Årets resultat i procent av eget kapital.
2) Verksamhetens nettokostnad plus finansiella 
intäkter i procent av totala tillgångar.

Avskrivning enligt plan:
En anläggningstillgångs 
totala utgift fördelas ut som kostnader över det antal år som tillgången beräknas nyttjas i verksamheten.

Balanskrav:
Kommunsektorns balanskrav innebär 
att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger 
kostnaderna.

Balansräkning:
En sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen, det vill säga redovisningsperiodens sista dag 31/12.

Derivatinstrument:
Finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivat-instrument används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer och swappar.

Driftkostnadsandel:
Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Eget kapital:
Skillnaden mellan tillgångar och 
skulder utgör eget kapital och visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med lån.

Eliminering:
Innebär att interna poster tas bort, så att uppgifter om intäkter, kostnader, fordringar och skulder endast innehåller för organisationen externa poster.

Emission:
När nya obligationer/certifikat ges ut till försäljning

Finansiella nettotillgångar:
(Finansiella anläggningstillgångar, exklusive aktier och andelar + omsättningstillgångar) – (kortfristiga + långfristiga skulder).

Finansnetto:
Skillnad mellan posterna finansiella 
intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Investeringar / bruttokostnader:
Bruttoinvesteringar / verksamhetens kostnader, respektive nettoinvesteringar / verksamhetens kostnader.

Kassaflödesanalys:
Visar in- och utbetalningar för stadens verksamheter. Summan av in- och utbetalningar utgör årets totala kassaflöde.

Kassalikviditet:
(Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder.

Konsolidering:
Innebär att finansiella rapporter 
från ett moderbolag och (minst) ett dotterbolag 
eller intressebolag sammanfogas till en gemensam koncernrapport

Minoritetsandel och minoritetsintresse:
I den sammanställda redovisningen justeras resultat (minoritetsandel) och eget kapital (minoritetsintresse) för de bolag som inte ägs till 100 procent, utifrån faktiskt ägd andel.

Motpartsrisk:
Motpartsrisk avser risken att mot-parten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser eller förpliktelser att leverera andra säkerheter.

Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster:
Utveckling av intäkter jämfört med kostnader, exklusive skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, jämförelsestörande och extraordinära poster.

Nettolåneskuld:
Nettolåneskulden är nettot av kommunens totala upplåning och den vidareutlåning som sker till av kommunen ägda bolag (inkl kommunalförbund) respektive den likviditet som är placerad i marknaden.

Omsättningstillgångar:
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel likvida medel och kortfristiga fordringar.

Resultaträkning:
En sammanställning av resultatkonton i bokföringen, det vill säga verksamhetens intäkter och kostnader som ger som saldot periodens resultat (vinst/förlust eller över-/underskott).

Ränteswap:
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid.

Skattefinansieringsgrad av investeringar:
(Resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / bruttoinvesteringar, respektive (resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / nettoinvesteringar.

Skatteintäktsutveckling:
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Soliditet enligt balansräkningen:
Eget kapital / 
summa tillgångar.

Strukturell nettokostnad / resultat:
Strukturell nettokostnad består av verksamhetens nettokostnader exkl. jämförelsestörande- och extraordinära poster, reavinster samt utdelningar. Denna ställd mot skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ger strukturellt resultat.

Total skuld- och avsättningsgrad:
Avsättningar / summa tillgångar, resp. kortfristiga skulder / summa tillgångar, resp. långfristiga skulder / summa 
tillgångar.