Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs kommun redovisade 2017 ett resultat på 2 128 mnkr. Det strukturella resultatet var 533 mnkr, vilket innebär att de ekonomiska marginalerna stärkts något jämfört med föregående år. Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett resultat på 2 369 mnkr. Under året genomfördes investeringar på 8,8 mdkr varav 3,4 mdkr inom kommunen och 5,4 mdkr inom bolagssektorn.

Denna finansiella analys ska ses som en sammanfattning av de beskrivningar av finansiell utveckling och ställning i kommunen och koncernen Göteborgs Stad som görs i block tre och fyra. Dessa två block ska även läsas tillsammans med de redovisade räkenskaperna i block fem.

GÖTEBORGS KOMMUN
Årets resultat
Göteborgs kommun redovisade ett resultat på sista raden på 2 128 mnkr för 2017. Det strukturella resultat som visar det löpande driftresultatet i verksamheten var 533 mnkr. I detta resultat räknas engångsposter som realisationsvinster vid fastighetsaffärer och utdelningar från de kommunala bolagen bort. Relateras det löpande driftresultat till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgick resultatet till 1,8 procent av dem. Måttet förstärktes något sett över en femårsperiod där snittet för resultatets andel av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning legat på 1,4 procent.
Årets resultat på 2 128 mnkr innebar ett överskott 
mot det budgeterade positiva resultatet om 200 mnkr. 
De främsta orsakerna till detta var att nämnderna redovisade överskott, att realisationsvinster som 
inte var budgeterade redovisades, att skatteintäkterna ökade mer än förväntat samt att utfallet på kostnads-
utjämningen förbättrades.
Balanskravet
Göteborgs kommun uppfyllde 2017 det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 1 304 mnkr. Kommunen har därmed uppfyllt balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Detta resultat ställt mot 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning gav ett överskott på 
1 000 mnkr som därmed ökade på resultatutjämnings-reserven så att denna vid årets utgång uppgick till 
1 869 mnkr.

God ekonomisk hushållning 
ur ett resultatperspektiv
I den finansiella analysen i block tre beskrivs ett antal nyckeltal som visar på stabil ekonomisk situation över ett antal år med ökade positiva resultat. Men då realisations-vinsterna varit ett betydande inslag i de senaste årens resultat har det strukturella resultatets utveckling inte haft samma positiva trend. Marginalerna framstår trots de positiva resultaten som knappa med tanke på de utmaningar Göteborgs Stad står inför vad gäller stadsutveckling med stora investeringsbehov och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling.
God ekonomisk hushållning bedöms råda i kommunen utifrån avvägningar av samspel mellan kommunfullmäktiges inriktningar och dess resultat över tid.
Årets investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym under året uppgick till 3,4 mdkr. Det var en lägre volym än vad som planerats i nämndernas budget, vilket i huvudsak berodde på tidsförskjutningar av projekt. Delar av investeringsvolymerna finansieras av investerings-inkomster. Den investeringsvolym som ska finansieras av egna medel uppgick till 2,9 mdkr. En stor del av investeringarna, 44 procent, avsåg verksamhetslokaler och investeringar i infrastruktur utgjorde 28 procent, en ökning med 7 procentenheter. Övriga investeringar fördelades på VA-verksamhet 15 procent, park- och idrottsanläggningar 6 procent samt övrigt på 7 procent. Exploateringsverksamheten som omsatte nära 1,3 mdkr redovisar ett positivt kassaflöde på 324 mnkr.

Eget kapital och soliditet
Kommunens egna kapital har över tid förstärkts till följd av redovisade positiva resultat. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme och det visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Soliditeten minskade något till följd av ökad balansomslutning och låg vid årets utgång på cirka 29 procent.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
– KONCERNEN
Årets resultat och investeringar
Koncernen Göteborgs Stad redovisade 2017 ett resultat på 2 369 mnkr. Jämfört med 2016 var resultatet i stort sett oförändrat. Koncernens investeringar uppgick 2017 till 8,8 mdkr, en ökning med 1,1 mdkr jämfört med 2016. Bolagssektorns del av investeringsvolymen var 5,4 mdkr, kommunen stod för 3,4 mdkr. Jämfört med årets budget var investeringarna cirka 2 mdkr lägre vilket främst är en följd av att projekt inom kommunen skjutits fram i tid.

Finansiella nyckeltal
Den sammanställda redovisningen för staden visar på positiv utveckling av ett antal finansiella nyckeltal under året. Graden av egenfinansiering av årets investeringar låg fortsatt kvar på en hög nivå, 87 procent, men är nu lägre än genomsnittet för de fem senaste åren, 95 procent. Soliditeten som stärkts under en rad av år stärktes 
ytterligare något. På motsvarande sätt har stadens skuldsättningsgrad minskat successivt under en längre tid. Måttet för medellång finansiell handlingsberedskap som successivt försvagats över tid försvagades dock något ytterligare.